Links en folders

Folders

Voor jongeren en ouders beschrijven wij in onze folders onze aanpak en activiteiten. Voor professionals hebben wij een aparte folder over ons aanbod: Begeleiding zonder maatregel Jeugdreclassering.

Begeleiding zonder maatregel Jeugdreclassering
Dit aanbod richt zich op leerlingen tussen de 12 en 18 jaar, bij wie sprake is van zorgelijk en ongeoorloofd verzuim. Het gaat vaak om jongeren die op meerdere gebieden problemen ervaren. Zij zijn vervolgbaar wegens het overtreden van de leerplichtwet, er is al contact geweest met de leerplichtambtenaar, bijvoorbeeld in de vorm van een waarschuwingsgesprek, maar staan nog aan het begin van hun ‘spijbelcarrière’. Vaak hebben eerdere interventies vanuit vrijwillig kader niet geleid tot de gewenste ontwikkeling, waardoor snelle, intensieve professionele betrokkenheid noodzakelijk is.
In een preventief justitieel kader kan eerder ingegrepen worden. Hoe eerder een reactie op het verzuim plaatsvindt, des te sneller is effectief ingrijpen mogelijk. Begeleiding zonder maatregel Jeugdreclassering (BZM JR) kan een middel zijn om vroegtijdig ongeoorloofd schoolverzuim te stoppen en strafrechtelijke vervolging te voorkomen. Bovendien past BZM JR volledig binnen de Methodische Aanpak Schoolverzuim om langdurige schooluitval te voorkomen.

Meer weten of aanmelden?
Wilt u weten of wij ook in uw gemeente dit aanbod uitvoeren? Neem contact op met het team BZM JR van de jeugdreclassering van Jeugdbescherming Brabant: aanmeldingenBZM-JR@jbbrabant.nl

Links

Deze website staat boordevol informatie. Maar er zijn ook tal van andere organisaties, waar u allerlei informatie kunt halen.

Jeugdzorg Nederland
Jeugdzorg Nederland is de brancheorganisatie voor Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en jeugdhulporganisaties.

Nederlands Jeugdinstituut
Dit is het expertisecentrum op het gebied van onder meer jeugdhulp, professionalisering en kindermishandeling.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderhulp zamelt geld in voor extraatjes voor kinderen in de jeugdzorg: een Sinterklaascadeau of een nieuwe fiets. Jeugdbescherming Brabant ontvangt regelmatig een bedrag van Kinderhulp.

Raad voor de Kinderbescherming
Informatie over onder meer het verloop van het Raadsonderzoek, maatregelen, straffen en adoptie.

Rijksoverheid
De website van de rijksoverheid biedt meer informatie over onder andere jeugdbescherming, jeugdhulp, pleegzorg, ouderlijk gezag en voogdij.

Veilig Thuis
De instelling voor advies en het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld.