Voogdijmaatregel

Ieder kind heeft een volwassene nodig die verantwoordelijk is voor de opvoeding, die zorgt dat het veilig opgroeit en zich goed kan ontwikkelen. Meestal zijn dit de ouders. Soms kunnen ouders om wat voor reden dan ook niet of niet goed voor hun kind zorgen. Dan besluit de kinderrechter dat een ander die verantwoordelijkheid krijgt. Die wordt dan de voogd van het kind. Of de voogdij komt bij Jeugdbescherming Brabant. Een jeugdbeschermer voert dan de voogdij uit.

+
-
Hoe werkt het?

De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt de situatie rond het kind en kijkt of de ouders in staat zijn goede beslissingen te nemen. Is dit niet het geval, dan vraagt de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter om de verantwoordelijkheid voor het kind bij iemand anders dan de ouders te leggen. Met de uitspraak voor een voogdij- of gezagbeëindigende maatregel wordt het gezag over het kind dus weggenomen van de ouders. Ook als de ouders er niet zijn om beslissingen te nemen, bijvoorbeeld bij overlijden van ouders, besluit de kinderrechter wie het gezag krijgt.

Het streven is om de voogdij over te dragen aan iemand in het netwerk van het kind of aan het pleeggezin waar het kind al woont. Als dat niet mogelijk is, krijgt Jeugdbescherming Brabant de voogdij: dit is de voogdijmaatregel. Onze jeugdbeschermer werkt met het kind en het pleeggezin aan een veilige situatie. Ook de biologische ouders zijn betrokken (als dat in het belang van het kind is). Dat geldt ook voor anderen uit het netwerk.

Deze maatregel geldt voor onbepaalde tijd en loopt in principe tot aan het achttiende jaar. Dan is de jongere meerderjarig.

+
-
Onderhoudsplicht van ouders

Ook al is iemand anders voogd van het kind, de ouders blijven altijd de ouders. Ouders blijven ook onderhoudsplichtig voor het kind. Ook nu zij geen gezag meer hebben en het kind niet thuis woont. Dat betekent dat zij bepaalde kosten, bijvoorbeeld voor medicijnen, kleding of zakgeld, voor hun kind moeten betalen. Als ouders zelf weinig financiële middelen hebben, kunnen zij contact opnemen met hun gemeente om te kijken of er vanuit een bepaalde regeling een tegemoetkoming mogelijk is.

+
-
Contact met het kind

Kinderen en ouders hebben recht op omgang met elkaar. Er wordt geen omgang toegestaan als dat niet in het belang van het kind is. De jeugdbeschermer overlegt en beslist. Soms heeft de kinderrechter een omgangsregeling vastgesteld. Dan volgt de jeugdbeschermer deze afspraken.
Als ouder geen direct contact hebben met hun kind, kunnen ze via de jeugdbeschermer informatie krijgen over belangrijke zaken, zoals hoe het met hun kind op school gaat. Als dit in het belang van hun kind is.

+
-
Herstellen van gezag?

Als ouders het gezag over hun kind terug willen, kunnen zij de rechter vragen om het gezag te herstellen. De rechter oordeelt dan of ouders duurzaam in staat zijn om hun gezag uit te oefenen. En of zij hun kind(eren) een veilige en stabiele opvoedsituatie kunnen bieden.

 

+
-
Folder voogdij

Lees hier alle folders, waaronder de folder Voogdij voor ouders en Voogdij voor jongeren.