Nieuws

+
-
Gedupeerde ouders toeslagenaffaire en uithuisgeplaatste kinderen - waar vindt u ondersteuning?

Gedupeerden van de toeslagenaffaire van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst, krijgen extra ondersteuning. Vanaf 4 april is voor hen een onafhankelijk landelijk ondersteuningsteam beschikbaar. Gedupeerde ouders en kinderen die met een uithuisplaatsing te maken hebben (gehad) kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij dit team. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming schreef dat in een brief aan de Tweede Kamer

Onafhankelijk
Het team is onafhankelijk en is er voor de ouders en kinderen. In het team zitten procesbegeleiders die een luisterend oor bieden aan gedupeerde ouders. Zij brengen de situatie van deze ouders en kinderen in beeld. Niet elk gezin is hetzelfde en er spelen vaak meerdere problemen, daarom is maatwerk aan de orde. Met het gezin wordt bekeken wat hun wensen zijn en wat er mogelijk is. De veiligheid en ontwikkeling van het kind staan daarbij altijd centraal. Vervolgens kan de procesbegeleider helpen om samen met hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn, de ouder(s) en kind(eren) verder begeleiden. Zo kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan en kunnen nog onbekende oplossingen en mogelijkheden worden gezocht om de levensomstandigheden of de gezinssituatie te verbeteren.

Kosteloos
Gedupeerde ouders kunnen al kosteloos gebruik maken van rechtsbijstand binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Nieuw is dat gedupeerde ouders kosteloze hulp kunnen ontvangen van een gespecialiseerde advocaat als zij zich willen verweren tegen een uithuisplaatsing.  Samen met de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten wordt hiervoor een subsidieregeling gemaakt.

Meer informatie en aanmelden kan via: https://hetondersteuningsteam.nl/ 

+
-
Jeugdbescherming Brabant gesloten op 27 april en 5 mei

Op 27 april (Koningsdag) en 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn wij gesloten. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met Spoedeisende zorg. Lees hier wie u dan moet bellen.

+
-
Staking 15 maart 2022: Jeugdbescherming Brabant voert actie voor een betere jeugdzorg

Op dinsdag 15 maart werken wij met een minimale bezetting. Wij zijn van 00.00 – 24.00 uur alleen bereikbaar voor acute situaties en/of zaken die echt niet kunnen wachten tot de volgende dag. Op die dag vindt er namelijk een 24-uursstaking plaats en gaan veel van onze medewerkers naar  een massaprotest in Den Haag. Wij zetten ons daarmee in voor een betere jeugdzorg: voor onze medewerkers en voor u! De directie ondersteunt dit en neemt actief deel.

Is er sprake van een crisissituatie? Neemt u dan contact op met de bureaudienst van uw vestiging of met Spoedeisende zorg (088 – 0666 999). Zij staan, met een minimale bezetting, voor u klaar.

Wat is er aan de hand?
Medewerkers in de jeugdzorgsector (jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis-medewerkers) werken hard, in moeilijke omstandigheden en zijn van grote betekenis voor veel kinderen, jongeren en gezinnen. Zij willen mensen helpen, vanuit kennis en inzicht, en doen wat werkt in plaats van doen wat nog kan binnen de (beperkte) financiële mogelijkheden.

Wij laten dat zien op 15 maart en roepen alle betrokken instanties op om daar hun verantwoordelijkheid in te nemen. Wij willen bijvoorbeeld:

 • Een hoger tarief, zodat wij meer tijd voor onze cliënten beschikbaar hebben, en in onze medewerkers en onze organisatie kunnen investeren;
 • Een goede CAO: daarover zijn we al sinds februari 2021 in onderhandeling. De onderhandelingen lopen vast, omdat de middelen ontbreken om de gevraagde looneis te kunnen betalen;
 • Passende hulp voor iedereen die dat nodig heeft;
 • Vermindering van de bureaucratie, zoals uniforme regelingen voor inzetten van hulp en financiële afwikkeling, en een systeem dat ons ondersteunt in plaats van tegenwerkt.

In 2015 besloot het rijk om de jeugdzorg te decentraliseren naar de gemeenten toe. Deze decentralisatie ging gepaard met een bezuiniging. In 2022 kondigt de regering een nieuwe bezuiniging aan van een half miljard euro. Het plan erachter is onduidelijk. De toegezegde 1,3 miljard extra voor jeugdzorg is nog niet in de zorg terechtgekomen.

Organisaties vallen om, omdat ze het financieel niet meer trekken. Professionals vallen om door een te hoge werkdruk of lopen weg uit onze sector. Uiteindelijk zijn onze cliënten de dupe en dat vinden wij zeer onwenselijk.

+
-
Instroomstop op 15 december 2021 opgeheven

+
-
Datalek door inbraak in kantoorpand ‘s-Hertogenbosch

Maandagavond 8 november is er ingebroken in het kantoor van Jeugdbescherming Brabant aan het Pettelaarpark in ‘s-Hertogenbosch. Zowel bij de hoofdingang als op de verdiepingen van de verschillende organisaties die in dit pand gehuisvest zijn, zijn alle (elektronische) sloten van (tussen)deuren opengebroken. Bij de inbraak is een aantal laptops gestolen en is er geld buitgemaakt. Het is niet uit te sluiten dat er ook papieren informatie is ingezien, omdat de inbrekers overal zijn binnen geweest en er zelfs kasten zijn opengebroken. Dat betekent dat er sprake is van een datalek.

Op dit moment is geconstateerd dat de beveiliging van de gestolen laptops niet doorbroken is en dus zijn er daar geen gegevens gelekt. Voor informatie die mogelijk vanaf papier is gelezen is dat helaas niet met zekerheid te zeggen. Vooralsnog hebben we geen signalen van gebruik of misbruik van informatie die mogelijk is ingezien. Na een kort onderzoek dat er direct heeft plaatsgevonden, is er bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van een datalek.

Uiteraard heeft Jeugdbescherming Brabant maatregelen genomen om de kans op misbruik zo minimaal mogelijk te maken. Zo zijn, naast de gebruikelijke beveiliging, na de inbraak accounts geblokkeerd en is informatie gewist. Als u toch het idee hebt dat iemand over informatie beschikt die niet voor hem of haar bestemd is, neemt u dan contact op met uw jeugdzorgwerker. Hebt u vragen of behoefte aan verdere informatie over het datalek? Mail uw vraag naar info@jbbrabant.nl.

+
-
Speak & Eat: meepraten over Jeugdbescherming Brabant voor jongeren van 12 - 21 jaar

Samen eten en je mening geven over onze hulpverlening! Dat is de bedoeling van deze avond. Je kunt meepraten over stellingen die wij bedacht hebben. Heb jij een ander onderwerp? Dat kan ook! 

Voor wie?
Voor de jongeren van Jeugdbescherming Brabant van 12 – 21 jaar. Ben jij vroeger cliënt geweest? Dan ben je ook welkom!

Wat gaan we doen?
Je kunt meepraten over stellingen die wij hebben bedacht over:

 • Waar wil je meer inspraak over?
 • Vind je dat je gezien en gehoord wordt?
 • Hoe word jij betrokken tijdens het proces?
 • Andere onderwerpen die jij belangrijk vindt

Tussendoor zorgen wij voor pizza!

Wanneer
Donderdag 4 november van 17.00 – 20.00 uur

Waar?
Jeugdbescherming Brabant, Burgerhoutsestraat 19, Roosendaal (op loopafstand van het station).

Goed om te weten

 • Je kunt vrijuit praten, ook als je heel kritisch bent. Er komt niets van in jouw dossier.
 • Vol = vol: max. aantal deelnemers is 15. Bij succes organiseren wij dit snel nog een keer. 

Ben jij erbij?
Stuur een mail naar Rowena Verstraeten (ervaringsdeskundige): r.verstraeten@jbbrabant.nl.

 

Wij hopen jou te zien!

+
-
Ondersteuning door een ervaringsdeskundige: project Ouders voor ouders

Een uithuisplaatsing is een ingrijpende gebeurtenis. Kristel van der Steeg en Cees van Gils begrijpen dat als geen ander, want ze hebben zelf ervaring met een uithuisplaatsing van hun kind(eren). Als uw kind uit huis is geplaatst, kunt u met hen in gesprek. Lees hier meer over het project Ouders voor ouders.
Wilt u meer weten of gebruikmaken van het aanbod? Neem dan contact op met Zorgbelang.

+
-
Beveiligd mailen via Zivver

Bij Jeugdbescherming Brabant gaan we zeer zorgvuldig om met de privacy van onze cliënten. Daarom sturen we (persoons)gevoelige informatie via veilige e-mail met gebruik van Zivver. Zo zorgen we ervoor dat deze informatie alleen door de juiste persoon gelezen kan worden.

Als u een veilige e-mail van ons ontvangt, klik dan op de knop “Klik voor Bericht”. Daarna moet u een code invoeren. Deze code ontvangt u per SMS, of de code is vooraf met u afgesproken, of u ontvangt de code in een tweede e-mail nadat u de eerste e-mail heeft geopend..

Heeft u problemen bij het openen van de veilige e-mail? Neem dan contact op met de afzender van het bericht. U kunt ook antwoorden op veel gestelde vragen over Zivver vinden op https://docs.zivver.com/nl/guest.html.

 

+
-
Vervolgrapport Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg:  jeugdbescherming nog steeds kwetsbaar

De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben op 5 juli een voortgangsrapport gepubliceerd als onderdeel van het toezichttraject ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ . De inspecties constateren dat meerdere regio’s er nog niet in slagen tijdig een passend hulpaanbod voor kwetsbare jongeren beschikbaar te hebben. Ook de jeugdbeschermingsregio Brabant slaagt er nog onvoldoende in om tijdig een jeugdbeschermer toe te kennen na een maatregel en tijdig te zorgen voor passende hulp, zo meldt het rapport. 

Verbetering is op korte termijn nodig. De inspecties gaan ervan uit dat de betrokken partijen in de hele keten er onvoldoende in slagen om dat op korte termijn te realiseren. De inspecties verwachten uiteindelijk dat de jeugdhulpregio’s, de GI’s, hun opdrachtgevers, lokale teams en zorgaanbieders binnen de regio alsnog aan de norm gaan voldoen en zorgen dat belemmeringen worden weggenomen. Om op dat proces toe te zien, hebben de inspecties aangekondigd verscherpt toezicht te houden op het tijdig beschikbaar hebben van een passend hulpaanbod in de regio’s (waaronder jeugdhulpregio’s, GI’s, opdrachtgevers, lokale teams, zorgaanbieders en gemeenten) voor een periode van een half jaar. Zij zullen hierover in gesprek treden met alle betrokken partijen in de keten en intensiveren hun activiteiten in deze regio’s.

Wat betekent dit voor Jeugdbescherming Brabant?
Jeugdbescherming Brabant is uiteraard onderdeel van de jeugdbeschermingsketen en dus ook onderdeel van dat verbeteringsproces. Maar het is dus niet zo dat Jeugdbescherming Brabant als instelling onder verscherpt toezicht komt te staan. Hoe de inspecties het toezicht op het geheel, de regio’s, gaan vormgeven, is nog niet bekend.

Jeugdbescherming Brabant vindt dat er nog verbeterstappen te maken zijn in de bescherming van kwetsbare kinderen en zeker wat betreft het tijdig toekennen van een vaste jeugdbeschermer. Jeugdbescherming Brabant denkt dat het toezicht van de inspecties gaat helpen bij de verbeteringen in de keten, vooral waar het gaat om het tijdig zorgen voor passende hulp.

 

 

 

 

 

+
-
Principeakkoord over tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering in Brabant

Deze week hebben de gezamenlijke jeugdzorgregio’s en Gecertificeerde Instellingen in Noord-Brabant een principeakkoord bereikt over de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit is goed nieuws, aangezien er al langer overleg liep tussen gemeenten en Gecertificeerde Instellingen over kostendekkende tarieven voor de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Omdat een eerder uitgevoerd kostprijsonderzoek helaas geen oplossing bood, hebben de partijen begin 2021 gezamenlijk advies gevraagd aan de Jeugdautoriteit. Dit heeft geleid tot een akkoord, wat momenteel ter goedkeuring ligt bij de Brabantse gemeenten.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Instellingen die in opdracht van de gemeente jeugdbescherming en jeugdreclassering uit willen voeren, moeten gecertificeerd zijn. De Jeugdautoriteit heeft onderzoek gedaan naar het landelijke beeld van tarieven voor Gecertificeerde Instellingen en heeft de Brabantse regio’s geadviseerd hierbij aan te sluiten. Deze rapportage is door de Brabantse regio’s serieus genomen waarna er is uitgegaan van de gemiddelde tarieven in Nederland, aangevuld met toeslagen voor risicodekking en innovatie. Dit betekent een verhoging van de tarieven met ongeveer 7% voor 2020 en 9% 2021. De bestuurlijke vertegenwoordiging van de Brabantse jeugdzorgregio’s en de Gecertificeerde Instellingen hebben dit advies overgenomen. De voorgestelde tarieven worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan alle Brabantse gemeenten.

Stabiliteit en kwaliteit
In Noord-Brabant zijn de volgende Gecertificeerde Instellingen actief: Jeugdbescherming Brabant (JBB), William Schrikker Stichting, Leger des Heils en Jeugd Veilig Verder (alleen in Zuid Oost Brabant). De voorgenomen tarieven gelden, deels met terugwerkende kracht, voor 2020 en 2021. In het najaar maken de partijen afspraken over inhoudelijke beleidskeuzes en de daarbij aansluitende tarieven. Daarbij houden ze rekening met
de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, en met de complexiteit en de caseload. De gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen streven zo samen naar stabiliteit en kwaliteit, zodat kwetsbare kinderen en gezinnen goede hulp kunnen blijven ontvangen.

+
-
Tijdelijke cliëntstop Jeugdbescherming Brabant

De situatie binnen Jeugdbescherming Brabant is zeer nijpend, door de jarenlange financiële tekorten. Het ziekteverzuim is hoog, er is een tekort aan personeel, het verloop is groot en nieuwe jeugdzorgwerkers zijn niet tot nauwelijks te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt levert dezelfde problemen op bij andere jeugdbeschermingsorganisaties (GI’s), maar ook in het voorliggend veld (gemeenten, jeugdzorgaanbieders etc.). Op dit moment kunnen onze medewerkers niet alle maatregelen die aan ons toegewezen worden, uitvoeren. Daarom zien wij ons genoodzaakt om vanaf maandag 21 juni een cliëntstop (geen instroom van nieuwe cliënten) voor jeugdbeschermingsmaatregelen in te stellen. Oorspronkelijk was voorzien dat deze drie maanden zou duren. Nu is de verwachting dat die tot eind 2021 geldt. Door de cliëntstop kunnen we de huidige cliënten zo goed mogelijk helpen. Zonder cliëntstop zal verzuim en verloop verder toenemen en komen we in een neerwaartse spiraal die heel veel kinderen raakt.

Deze instroomstop is niet alleen voor kinderen en gezinnen, maar ook voor onze eigen medewerkers een boodschap die we liever niet hadden willen brengen. De aan ons toegewezen cliënten verdienen aandacht en kwaliteit en die willen (en moeten) wij bieden, maar het is onverantwoord om onze medewerkers nog verder te overbelasten. Het is in het belang van kinderen en gezinnen in Brabant om deze uitzonderlijke noodmaatregel zo kort mogelijk te laten duren. Dit vraagt om gezamenlijke oplossingen, die allereerst voor de korte, maar ook voor de lange termijn noodzakelijk zijn. Uiteraard zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming en de Brabantse gemeenten op de hoogte gebracht.

+
-
Jaarverslag 2020 gepubliceerd

Het jaar 2020 gaat de boeken in als een erg enerverend jaar. Onder meer door de implementatie van een nieuw cliëntinformatiesysteem, door een beperkt hulpaanbod en een krappe arbeidsmarkt, waardoor het vinden van voldoende gekwalificeerde professionals een uitdaging is. Een ander belangrijk thema dat in 2020 een groot deel van onze aandacht en tijd in beslag nam, zijn de onderhandelingen over de financiën. We vertrouwen erop dat hier in 2021 meer duidelijkheid over komt.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 zijn vanaf nu gepubliceerd op onze website. U vindt deze hier.

+
-
Week van de ervaringsdeskundigheid van 14 tot 18 juni: doe mee met Listen up!

De week van de ervaringsdeskundigheid komt eraan, en deze week is gevuld met leuke, korte workshops over Ervaringsdeskundigheid en Jongerenparticipatie!
Het vindt plaats in de week van 14 tot 18 juni!

Wie weet er als geen ander wat er in de jeugdzorg goed gaat én wat er beter moet? Precies, jongeren met ervaring in de jeugdzorg zelf! Hoe zet je jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid op zo’n manier in dat het ook echt wat toevoegt?
Om hierover te sparren en naar antwoorden te zoeken organiseert NJR samen met het NJi, BGZJ en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Listen Up!

We delen kennis en ervaringen, brainstormen samen over oplossingen en gaan nóg dieper in op de kracht van jongeren. Samen geven we jongerenparticipatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid een impuls.

Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? of ken je een collega die dit leuk zou vinden?!
Geef je dan vlug op! www.njr.nl/listenup.

+
-
Rinda den Besten nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

Rinda den Besten wordt per 1 april de nieuwe bestuurder van de personele unie Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. De Raad van Toezicht heeft eind december 2020 unaniem ingestemd met haar benoeming. Den Besten volgt René Meuwissen op, die met pensioen gaat.

Rinda den Besten is sinds 2013 voorzitter van de PO-Raad, een belangenbehartiger van schoolbesturen in het basisonderwijs en speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft ze ruime ervaring op politiek-bestuurlijk vlak, als wethouder Jeugd, Onderwijs en Volksgezondheid bij de Gemeente Utrecht en was ze diverse malen lid en voorzitter van een Raad van Toezicht binnen diverse organisaties.

Met vertrouwen de toekomst tegemoet
Zowel Jeugdbescherming Brabant als Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant verheugen zich op Rinda’s komst. Voorzitter van de Raad van Toezicht van Jeugdbescherming Brabant, Rodney Weterings: “Rinda is een aanwinst voor onze organisaties. Zij is sociaal betrokken en erg deskundig. Haar ruime ervaring op politiek-bestuurlijk vlak en haar sterk ontwikkelde oog voor onze cliënten én medewerkers waarderen wij enorm in haar. Wij zien, samen met Rinda, de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.” Ook Rinda zelf heeft veel zin om met een frisse blik van start te gaan: “Ik zie ernaar uit om de drie organisaties, samen met de gedreven medewerkers en ketenpartners, verder te ontwikkelen en deze optimaal te laten groeien en bloeien.”

Rinda opvolger René Meuwissen
De huidige bestuurder, René Meuwissen, heeft ruim vijf jaar aan het roer gestaan van de personele unie van de drie stichtingen. Hij heeft de stichtingen, na de invoering van de Jeugdwet, ontwikkeld tot de organisaties die het nu zijn. De organisaties zijn hem daarvoor erg dankbaar. René Meuwissen gaat per 1 april genieten van zijn pensioen en geeft vanaf die datum het stokje door aan Rinda den Besten.

+
-
Jaarbericht 2019: verslag van een enerverend jaar

Met veel plezier bieden wij u hierbij het Jaarbericht 2019 van Jeugdbescherming Brabant aan. Het jaar dat bij ons de boeken ingaat als een zeer enerverend jaar. Het jaarbericht kunt u openen door op de afbeelding te klikken.

+
-
Corona virus: onze dienstverlening gaat in aangepaste vorm door

Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding tegen te gaan, treffen ook ons werk en de contacten die we met u hebben. Jeugdbescherming Brabant neemt de adviezen van de overheid ter harte.

Uiteraard is het belangrijk dat wij ook ons werk blijven doen. Onze eerste taak is immers zorgen voor de veiligheid van uw kind(eren). En dat doen we ook, maar onze dienstverlening is aangepast aan de omstandigheden. We willen voorkomen dat u, uw kinderen of wij besmet raken. Daarom beperken wij fysiek contact zoveel mogelijk: wij geven u geen hand en houden zo’n 1,5 meter afstand van elkaar. Wij verzoeken u om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.

Verder nemen we verder de volgende maatregelen:

 • Wij bekijken of het nodig is om u fysiek te zien. Als er geen directe noodzaak is, voeren wij het gesprek telefonisch of via beeldbellen;
 • Als het nodig is om elkaar wel echt te zien, komen wij op huisbezoek, we spreken ergens buiten met u af of wij nodigen u uit op kantoor. Dat doen we altijd voor het eerste contact dat we met u hebben na het uitspreken van een maatregel. Of als we een veiligheidsplan moeten maken;
 • Als wij u ontmoeten, informeren wij van tevoren of u geen gezondheidsklachten hebt, zoals hoesten, verkoudheid of koorts;
 • Op kantoor zijn onze deuren gesloten. U kunt zich via de intercom melden. Wij begeleiden u bij binnenkomst direct naar de spreekkamer;
 • In crisissituaties zullen we altijd handelen;
 • Wij werken zoveel mogelijk thuis, maar zijn dus in principe telefonisch bereikbaar;
 • Hoorzittingen van de klachtencommissie vinden plaats met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen wij deze maatregelen aanpassen.

Het Nederlands Jeugdinstituut geeft veel informatie en tips over (omgaan met) de situatie en gevolgen van het coronavirus: voor ouders, kinderen en jongeren, professionals en gemeenten.

+
-
Bijeenkomst voor cliënten over ervaring met Jeugdbescherming Brabant

Cliënten die te maken hebben gehad met onze jeugdbescherming of jeugdreclassering in de periode 2015 – 2019 kunnen hun ervaringen delen met andere ouders en jeugdigen (16 – 27 jaar), de jeugdzorgregio’s en medewerkers van Jeugdbescherming Brabant. De bijeenkomst vindt plaats op 27 januari van 17.00 – 21.00 uur. De locatie: Hall of Fame Cultuurfabriek//, Burgemeester Brokxlaan 6, Tilburg.

De bijeenkomst is ontwikkeld in het kader van de gezamenlijke inkoop van JB en JR door alle regio’s in Brabant. De jeugdzorgregio’s zijn benieuwd hoe cliënten de dienstverlening van de jeugdbescherming en jeugdreclassering vinden.

Tijdens de bijeenkomst wordt er pizza geserveerd. Cliënten krijgen hun reiskosten vergoed en jongeren ontvangen een cadeaubon van 20 euro.

Kijk voor meer informatie of aanmelding op de www.verbeterjeugdhulp.nl. Of meld je aan met een mail met vermelding van je naam en woonplaats naar participatie@scaleadvies.nl.

+
-
Manifest voor het kind

Zaterdag 1 juni, de Internationale Dag van het Kind, publiceerde een club van landelijke partijen uit de jeugdsector een gezamenlijk manifest voor het kind.

De kindertijd is voor de meeste mensen de gelukkigste periode in hun leven. Helaas is dat niet voor iedereen zo. Eén op de tien kinderen krijgt te maken met tijdelijke of langer durende problemen. In het gezin of met zichzelf. Deze kinderen hebben voor korte of
lange tijd extra hulp, zorg en ondersteuning nodig, passend bij de eigen situatie.
Wij maken ons zorgen over die extra hulp, zorg en ondersteuning. Over het aanbod. Over de beschikbaarheid ervan. Over de wachtlijsten. Over de professionals die de hulp en zorg moeten bieden maar door het vele papierwerk, en krapte in bezetting, veel te weinig tijd hebben. We maken ons zorgen over de kinderen die geen passende hulp, te weinig aandacht en teveel verschillende hulpverleners krijgen. We maken ons zorgen, omdat kinderen zo niet krijgen wat ze nodig hebben en daardoor bedreigd worden in hun ontwikkeling.
Opgeven is voor ons geen optie. Zo doorgaan kan ook niet. Er moet iets veranderen. Nu. En in gezamenlijkheid. We willen allemaal de beste zorg voor onze kinderen. We hebben daarin allen een eigen verantwoordelijkheid, maar we hebben elkaar nodig om echt tot een beter Nederland te komen waarin alle kinderen kind mogen zijn.

Wij werken samen aan de volgende punten:
1. Kinderen en professionals staan centraal
De kwetsbare kinderen, de gezinnen en de professionals die de zorg en hulp verlenen, vormen de kern van de zorg voor de jeugd. Het systeem eromheen moet ondersteunend zijn. Met de juiste randvoorwaarden staat het belang van het kind écht centraal.
2. Goede zorg heeft een prijs
We hebben de plicht om zorg van goede kwaliteit te leveren aan onze kinderen. Kwaliteit kost geld. Het beschikbare geld moet terechtkomen waar het nodig is. Als we het nu juist besteden, kost het later
minder. Zo komen we tot genoeg passende en tijdige zorg die mee ontwikkelt met wat, naar steeds het beste inzicht, kinderen nodig hebben.
3. Zorg voor jeugd is van maatschappelijk belang
Zorg voor jeugd gaat iedereen in de samenleving aan. Nu doen wat nodig is voor kwetsbare kinderen, zorgt later voor volwassenen die volwaardig kunnen meedoen in onze maatschappij. Daar zijn we allemaal bij gebaat. ‘Zorg voor de Jeugd’ is dus niet zomaar een titel van een actieplan, of van de sector, maar is iets van iedereen in onze samenleving.
Bron: Jeugdzorg Nederland

+
-
Een duivels dilemma

Een paar weken geleden zijn de cao-onderhandelingen voor de jeugdzorg van start gegaan. Het is bijzonder treurig te moeten constateren dat de onderhandelingen meteen op een laag pitje gezet zijn. De bonden hebben, afgezien van de precieze hoogte, het volste recht om een fatsoenlijke loonsverhoging te vragen. Tevens vragen ze heel terecht aandacht voor de werkdruk in de zorg in het algemeen maar ook in het bijzonder voor de jeugdzorgsector.

Veel werkgevers, waaronder ik, gunnen onze medewerkers inderdaad een fatsoenlijke cao. Ik zie dagelijks in welke omstandigheden onze medewerkers hun ingewikkelde werk uitvoeren. Van de andere kant worden wij als werkgever dagelijks geconfronteerd met de zeer beperkte middelen waarmee wij onze organisaties draaiende moeten houden. Er zijn zelfs gemeenten die de toch al lage tarieven niet indexeren, hoewel ze daar wel geld voor het Rijk van krijgen. Een loonsverhoging zou voor een aantal organisaties concreet betekenen dat zij afscheid moeten nemen van medewerkers. Dat dat de werkdruk verder opvoert zal duidelijk zijn. En dan hebben we het nog eens over de aantrekkelijkheid van de sector op de arbeidsmarkt.

Afgelopen periode hebben de bonden en de werkgevers vanuit Jeugdzorg Nederland ieder op hun eigen wijze aan de deur van de politiek gerammeld. Helaas nog zonder resultaat. Het Rijk zegt dat de gemeenten meer geld gaan krijgen door een stijging van het Gemeentefonds de komende jaren. En gemeenten wijzen op de gaten in hun huidige begrotingen. Ondertussen betaalt de sector de rekening. Dat is uitermate frustrerend. Jeugdzorg is er voor kinderen in zeer kwetsbare omstandigheden. Daarop bezuinigen zouden we als welvarende samenleving echt niet moeten willen.

Ik realiseer mij heel goed dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn. Ik vraag mijn collega’s om alles te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt. En ik roep het Rijk en de gemeenten dringend op niet langer naar elkaar te wijzen, maar de sector in staat te stellen met goede arbeidsvoorwaarden te komen zonder dat dit ten koste gaat van werkgelegenheid en/of werkdrukverhoging.

René Meuwissen,
Vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland, voorzitter cao-delegatie Jeugdzorg Nederland en bestuurder van Jeugdbescherming Brabant

+
-
Magazine najaar 2018 verschenen

In ons magazine van het najaar 2018 voor relaties deze uitgave aandacht voor onder meer:

 • de positieve resultaten van de audit door het Keurmerkinstituut
 • de expertise van ons team Afstand ter adoptie
 • samenwerking met lokale teams
 • ons filmpje Van passie naar droombaan
 • het beleid rond bijzondere kosten voor onze cliënten
 • de opbrengst van de sponsorfietstocht voor Dream4Kids

+
-
Fietstocht voor Dream4Kids op 12 september: steunt U ons initiatief?

Voor het derde achtereenvolgende jaar klimt een stel fanatieke medewerkers van Jeugdbescherming Brabant op de pedalen voor het goede doel, Dream4Kids. Met het ingezamelde geld realiseerde Dream4Kids al meerdere droomdagen voor kinderen met een trauma.

Dit jaar nodigen we ketenpartners en relaties uit om mee te fietsen. Iedereen kan onze actie steunen.

Wat gaan we doen?

Op woensdag 12 september  maken we een toertocht door het Brabantse land langs de vestigingen van Jeugdbescherming Brabant. We starten in Roosendaal en gaan via Tilburg en Helmond naar ‘s-Hertogenbosch. Een tocht van in totaal zo’n 160 kilometer. Enige oefening en een goede (race)fiets zijn dus aan te bevelen. Is 160 km te veel van het goede? U kunt ook kiezen voor een (circa 50 km) of meerdere etappes.
Bij slecht weer stellen we de tocht een week uit tot 19 september.

Meefietsen?

Wilt u meefietsen voor het goede doel? Of wilt u meer informatie? Neem contact op met organisator Wilbert Menten (w.menten@jbbrabant.nl). Bekijk de flyer.

Doneren?

Niet meefietsen, maar wel sponsoren? Dat kan ook! Op deze website kunt u direct doneren.
Medewerkers van Jeugdbescherming Brabant kunnen ook vrije tijd doneren. Zij leveren verlofuren in, die omgerekend worden in geld.

Droomdagen

Door de donaties van Jeugdbescherming Brabant, opgehaald met eerdere fietstochten, zijn al meerdere dromen van kinderen met een trauma verwezenlijkt. Zoals bijvoorbeeld de droom van Jayson. Lees hier het verhaal van zijn droomdag.

+
-
Van passie naar droombaan over Jeugdbescherming Brabant

Jeugdbescherming Brabant zoekt gekwalificeerde jeugdzorgwerkers. Een van de tools die we inzetten is deelname aan het programma Van passie naar droombaan.  Het filmpje, gemaakt met medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, geeft een beeld van het werk van jeugdzorgwerker.

Uitzending
Van passie naar droombaan is te zien op zaterdag 28 juli om 17:00 uur en de herhaling is op zondag 29 juli, 13.30 uur, RTL4.

Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Jeugdbescherming Brabant.

+
-
Ons jaarverslag 2017 is uit!

12 juni 2018

Het jaarverslag 2017 is uit. Met daarin bijzondere aandacht voor ons innovatieprogramma VONC, de inzet van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met lokale teams. Lees ons jaarverslag.

+
-
Jeugdbescherming Brabant zet ervaringsdeskundigen in

11 juni 2018

‘De stem van de cliënt inzetten voor een betere dienstverlening’

Jeugdbescherming Brabant gaat werken met ervaringsdeskundigen. Door de participatie van cliënten te vergroten, wil ze haar dienstverlening verbeteren. Hiervoor tekende ze maandag 11 juni een overeenkomst met Markieza, expertise- en opleidingscentrum voor ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein.

Professionele aanpak

Bestuurders René Meuwissen van Jeugdbescherming Brabant en Pim Dijkstra van Markieza ondertekenden vanochtend het contract. Jeugdbescherming Brabant neemt voor de inzet van ervaringsdeskundigen een gespecialiseerd bureau in de arm. “Wij willen onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van onze cliënten”, stelt bestuurder René Meuwissen. “Daarom kiezen we bij de inzet van ervaringsdeskundigen voor een professionele aanpak.”

In dienst als jeugdzorgwerker

Zowel voormalige als huidige cliënten kunnen worden ingezet als ervaringsdeskundigen. “Dat kan op diverse manieren”licht Meuwissen toe. “Zij kunnen bijvoorbeeld een rol krijgen in het geven van voorlichting, in trainingen aan onze medewerkers of bijvoorbeeld in bemiddelingsgesprekken.” En de inzet gaat nog verder. Het is de bedoeling dat Jeugdbescherming Brabant over vijf jaar ook ervaringsdeskundigen als jeugdzorgwerker in dienst heeft. “Dit betekent dat ervaringsdeskundigen worden opgeleid tot een professional op HBO-niveau, om dit werk te kunnen uitvoeren. Dit biedt dus zowel kansen voor onze organisatie als voor de ervaringsdeskundigen. Zij verbeteren zo hun positie op de arbeidsmarkt.”

Cliëntparticipatie

In 2017 is Jeugdbescherming Brabant begonnen met cliëntentafels, met als doel de cliëntparticipatie binnen de organisatie te verhogen. Door middel van deze cliëntentafels, naast de cliëntenraad, is de stem van cliënten op een laagdrempelig niveau en dichtbij georganiseerd. Ze blijken van toegevoegde waarde te zijn. Mede hierdoor ziet Jeugdbescherming Brabant meer mogelijkheden in het toepassen en delen van cliëntervaringen. De inzet van ervaringsdeskundigen is ook een wens van de cliëntenraad.

Planning

Markieza brengt in juni de behoeften en mogelijkheden voor Jeugdbescherming Brabant in kaart en komt in september met een plan van aanpak. Het is de bedoeling dat de eerste ervaringsdeskundigen begin 2019 daadwerkelijk aan de slag gaan.

+
-
Het verhaal van onze organisatie

18 mei 2018

‘Met liefde en lef’: dat is de titel van het verhaal van onze organisatie. Lees ons verhaal.

+
-
Ons tweede digitale magazine is uit!

6 maart 2018

Ons tweede magazine is uit! In deze uitgave aandacht voor:

– Onderzoek naar effectiviteit in de jeugdbeschermingsketen
– Een burgervoogd als alternatief voor een gezinsvoogd van een Gecertificeerde Instelling
– Pleegouders die ouders worden
– Dialoogsessies naar aanleiding van de documentaire Alicia
– Fietsen om de dromen van kinderen waar te maken.

+
-
Reactie rapport 'Effectiviteit in de jeugdbeschermingsketen'

5 maart 2018

Reactie samenwerkingspartners op rapport Effectiviteit in de jeugdbeschermingsketen
‘Handen ineen voor snellere en betere aanpak’

Niet alleen cliënten sneller helpen door een betere samenwerking, maar ook gedwongen hulpverlening voorkomen door vroegtijdig de juiste aanpak te bieden. Dit is het doel van samenwerkingspartners in de jeugdbeschermingsketen. Zij slaan de handen ineen om dit te bereiken. ‘De veiligheid en het welzijn van kinderen staan immers voor ons altijd voorop.’

Onderzoek

Hiermee reageren uitvoeringsorganisaties (Veilig Thuis West-Brabant, Veilig Thuis Midden-Brabant, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, William Schrikker Groep, Jeugdbescherming Brabant) en de Raad voor de Kinderbescherming op het onderzoeksrapport van Van Montfoort over effectiviteit in de jeugdbeschermingsketen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten in Midden- en West-Brabant en concludeert dat de samenwerking in de keten voor verbetering vatbaar is. Het traject voor een gezin met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen duurt nu te lang. Uit het rapport blijkt dat de ketenpartners elkaar beter moeten vinden. Het onderzoeksrapport geeft aanbevelingen om de toeleiding naar jeugdbescherming te verbeteren.

Knelpunten

“Het rapport toont duidelijke knelpunten in de praktijk aan. Ook de tussenevaluatie van de jeugdwet laat zien dat de eerste twee jaar met name de transitie (de overgang naar het nieuwe jeugdzorgstelsel sinds 2015) voorrang heeft gehad. Het was voor ons allemaal wennen in het nieuwe stelsel. Het is goed dat de gemeenten als opdrachtgever het voortouw hebben genomen om nu daadwerkelijk te transformeren.

Handen ineen

Als gezamenlijke uitvoeringsorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming willen wij de handen ineen slaan om verbeteringen in de ketensamenwerking te realiseren. Wij zijn dan ook blij dat we met de gemeenten als partner de transformatie nu daadwerkelijk kunnen vormgeven. Hierbij staan niet de organisaties centraal, maar het belang van het kind en zijn directe leefomgeving.

Gedwongen hulp voorkomen

Wat ons betreft blijft het niet alleen bij het verkorten van de veiligheidsketen. Wij willen graag samen met de gemeenten de transformatie vormgeven en kijken hoe we er nog meer voor kunnen zorgen dat een vroegtijdige en juiste aanpak gedwongen hulpverlening voorkomt. We zorgen voor de juiste hulp op het juiste moment  om kinderbeschermingsmaatregelen te voorkomen. Als die onvermijdelijk zijn dan zorgen we dat ze snel en goed worden uitgevoerd.

Korte en lange termijn

Dit vraagt van alle partijen de bereidheid om zowel kritisch naar zichzelf als over de eigen grenzen heen te kijken. Als samenwerkingspartners  gaan wij hiermee vol inspiratie gezamenlijk aan de slag. Hier heeft ieder zijn verantwoordelijkheid in . Daarbij gebruiken we de aanbevelingen om knelpunten op de korte termijn aan te pakken, gaan we op zoek naar ‘best practices’ en stellen met de gemeenten een gezamenlijke visie op voor daadwerkelijke verbeteringen op de langere termijn.”

+
-
NIEUWSBERICHTEN 2017:

+
-
Sponsorfietstocht Jeugdbescherming Brabant voor Dream4kids

Op 15 september zijn vijf medewerkers van Jeugdbescherming Brabant op de fiets gestapt om geld in te zamelen voor een goed doel: geld inzamelen voor Dream4kids. Zij deden alle locaties van Jeugdbescherming Brabant aan. De start was in Roosendaal. Via Tilburg en Helmond ging de tocht naar ‘s-Hertogenbosch.  Zij fietsten een bedrag van€ 3217,50 bij elkaar.

Het bedrag is deels deels opgebouwd uit donatie (van verlofuren) van medewerkers en deels door sponsors bijeengebracht. Wij danken Claassen-Advocaten, IPM partners, Careflex, Qconsult, Bureau Van Montfoort, Advizo en de Raad voor de Kinderbescherming heel hartelijk voor hun bijdrage.

Dream4kids
Met de opbrengst laat Dream4kids dromen voor getraumatiseerde kinderen uitkomen. Zoals een droomdag voor Saar. Ze wist direct dat ze het toch wel echt ‘vet’ zou vinden om met een limousine van school te worden opgehaald. Saar weet heel goed wat ze wil. Dieren en natuur hebben in het algemeen haar belangstelling, maar ze is met name dol op paarden. Ze rijdt zelfs af en toe wedstrijden. Haar grote idool is dan ook Anky van Grunsven. Een meet & greet met Anky werd daarom direct onze grootste missie voor deze dag. Saar gaf ook aan te houden van top40 muziek, met name die van Katy Perry, en dat ze dol is op dansen. Verder liet ze weten alles met glitters en blingbling leuk te vinden en dat ze het allerliefste sushi zou gaan eten.

Lees hier verder het verslag van de droomdag van Saar over haar meet & greet met Anky van Grunsven.

+
-
Alicia, een indrukwekkende documentaire

22 november 2017

Deze week werd op het IDFA de documentaire ALICIA vertoond. Woensdagavond was de documentaire op televisie. Deze avond won de film ook de IDFA Special Jury Award voor Best Dutch Documentary.

Door René Meuwissen, bestuurder Jeugdbescherming Brabant

Alicia staat al sinds haar geboorte onder onze voogdij en heeft sinds haar vijfde in diverse behandelgroepen gewoond. Als de documentaire begint, is zij negen en is er, hoewel er heel hard gezocht wordt, nog steeds geen fijn pleeggezin voor haar gevonden. De documentaire laat zien wat het doet met een jong meisje als het geen zicht heeft op een warme en veilige plek om voor langere tijd te wonen. We zien de impact van het gebrek aan perspectief en dat geeft een machteloos gevoel.

Hoewel het gelukkig vaker wel dan niet lukt om kinderen een veilig en warm thuis te bieden, is het ook de schrijnende realiteit dat het soms niet gaat zoals we zouden willen en er niet direct een goede plek is. Door gebrek aan pleeggezinnen, gezinshuizen en langdurige plekken in behandelgroepen, verkassen sommige kinderen noodgedwongen van groep naar groep, van instelling naar instelling, waardoor hun problematiek verergert. Dat moeten we als samenleving niet willen. Dit zijn immers ónze kinderen.

Uitgangspunt van de Jeugdwet is om kinderen snel, dicht bij huis te helpen. Zo kort als nodig, zo lang als noodzakelijk. Dat is een goed uitgangspunt, maar helaas in een aantal gevallen onvoldoende. Sommige kinderen hebben voor een langere periode een goede plek nodig en vinden die niet thuis of in hun netwerk.

Dat betekent dat we samen moeten inzetten op het werven van nieuwe pleegouders, maar ook moeten investeren in goede ondersteuning en toerusting van bestaande pleeggezinnen, gezinshuizen en in langdurige plekken voor kinderen die dat nodig hebben.

Dat is een ingewikkelde opdracht, waar we met alle partijen samen aan werken. Afgelopen zomer spraken jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches af extra in te zetten op het bieden van passende hulp; het versterken en verbeteren van de ketensamenwerking en het versnellen van het leren van elkaar. Deze documentaire bevestigt opnieuw de noodzaak daarvan.

We zetten alles op alles om kinderen als Alicia te helpen. Dat is een opdracht aan de hele samenleving met ons als jeugdzorgorganisaties voorop. Onze kinderen verdienen niets minder dan dat.

Alicia laat ons zien voor wie we het doen: dank je wel daarvoor.

+
-
Nieuw online magazine

17 november 2017

Jeugdbescherming Brabant geeft voortaan een aantal keer per jaar een online magazine uit, waarin zij interessante ontwikkelingen over de organisatie en het werkveld deelt.

Lees het magazine

Wilt u dit magazine per mail ontvangen? Meld u aan door een mailtje te sturen naar communicatie@jbbrabant.nl

+
-
Project Wijkgerichte aanpak kindveiligheid in Noord-Brabant

Nieuwe aanpak om kind veilig in eigen omgeving te laten opgroeien

18 september 2017
De burger moet een plek krijgen in de jeugdbescherming van de toekomst. Dat is één van de conclusies van het SWING-programma van het Nederlands Jeugdinstituut. Een van de elf projecten van dit programma is de Wijkgerichte aanpak kindveiligheid, dat sinds 2015 in zes gemeenten in Noord-Brabant plaatsvond.

Nieuwe aanpak
In de Wijkgerichte aanpak kindveiligheid wordt door lokale samenwerking tussen professionals en niet-professionals een veilige opvoedsituatie voor kinderen gecreëerd. Doel van deze aanpak is kinderen veilig te laten opgroeien in hun eigen omgeving.

Dat gebeurt door intensieve samenwerking tussen professionals in de wijk te stimuleren, expertise in te brengen op het gebied van veilig opgroeien en de (informele) krachten te benutten die in de wijk aanwezig zijn. Scholen en wijkteams zijn de spil in een veilig opgroeiklimaat in de wijk, maar ook wijkbewoners kunnen daarin een rol spelen. Het kind, zijn gezin en netwerk staan in de aanpak centraal.

Intensieve samenwerking
Jeugdbescherming Brabant werkte in dit project samen met William Schrikker Groep, Leger des Heils afdeling jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, wijkteams en de gemeenten Tilburg-Noord, Gilze Rijen en Dongen, Breda, Land van Altena, Roosendaal en Moerdijk.

Cliënten positief
Cliënten zijn positief over deze werkwijze. Doordat hulpverleners goed samenwerken, hoeven zij niet steeds weer opnieuw hun voorgeschiedenis te vertellen en vinden gezamenlijke overdrachtsgesprekken plaats. Door samen in gesprek te gaan, en samen doelen en acties te bepalen, voelt het gezin zich echt betrokken. Gezinnen geven ook aan het fijn te vinden dat plannen van aanpak goed op elkaar worden afgestemd.

Door de intensieve samenwerking kan hulp op maat worden geboden. Doordat er één jeugdzorgwerker wordt ingezet, ontstaat er een doorgaande lijn in de hulpverlening. Door de betrokkenheid van de Gecertificeerde Instelling (Jeugdbescherming Brabant, William Schrikker Groep, Leger des Heils) kan gedwongen hulp soms worden voorkomen of eerder stoppen. Door het samen bepalen van doelen en acties wordt er bovendien een groter beroep gedaan op de mogelijkheden van een gezin en zijn omgeving.

Swing
Het SWING-programma is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het rapport en de resultaten van de elf projecten kunnen nagelezen worden op www.nieuwejeugdbescherming.nl .
Meer over de wijkgerichte aanpak kindveiligheid lees je op deze website bij Onze aanpak.

+
-
Reactie Jeugdbescherming Brabant op artikel Volkskrant

1 augustus 2017

Volkskrant vandaag: Jongeren moeten soms wel een jaar wachten op de rechter opgelegde therapie, door wachtlijsten en bureaucratie bij gemeenten. In Brabant gaat het gelukkig beter.

Onze reactie: Wij herkennen de situatie dat door wachtlijsten jongeren vaak een aantal maanden moeten wachten op behandeling die de rechter heeft opgelegd. Daarbij wel de opmerking dat, hoe zwaarder het strafbare feit, hoe zwaarder de maatregel is die de rechter oplegt en hoe sneller daardoor ook de behandeling kan worden opgestart.

Over het algemeen is onze samenwerking met gemeenten in de provincie Noord-Brabant om de hulp te organiseren die door de rechter is opgelegd, goed. Zij hebben de specialistische jeugdzorg best goed ingekocht. Aanmelden verloopt soms wat stroperig en ook is het soms lastig om hulp elders dan in de eigen woonplaats in te zetten. Maar als gemeenten de urgentie zien, en die is er als er een beschikking van de rechter ligt, verloopt het inzetten van behandeling best vlot. Dat komt ook doordat wij veel expertise hebben op het gebied van Jeugdreclassering, dus heel gericht naar de juiste aanbieder verwijzen en bovendien korte lijntjes hebben met zowel gemeenten als zorgaanbieders waardoor we ook de zorg redelijk soepel geregeld krijgen.

Lees het artikel van de Volkskrant.

+
-
Ons jaarverslag 2016 is uit

26 juni 2017

2016 was voor ons een jaar vol verandering; een jaar waarin we heel veel hebben bereikt. In ons jaarverslag 2016 schetsen wij u een beeld van de ontwikkelingen, waarbij wij niet alleen terugkijken, maar ook vooruitblikken.

 

 

+
-
Jaarrekening 2016

26 juni 2017

Lees onze jaarrekening 2016.

+
-
Praat mee over Jeugdbescherming Brabant

14 juni 2017

De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant nodigt alle cliënten uit om mee te denken en te praten over thema’s die voor alle cliënten van belang zijn. Daarvoor organiseert de Cliëntenraad vier maal per jaar cliëntentafels. Deze vinden plaats op de vestigingen van Jeugdbescherming Brabant.

Op die manier wil de Cliëntenraad haar medezeggenschap bij Jeugdbescherming Brabant verbeteren en dichterbij cliënten brengen. Jeugdbescherming Brabant hecht grote waarde aan de mening van cliënten. Bestuur en directie vinden het belangrijk om van cliënten te horen hoe zij denken over zaken die alle cliënten betreffen, zoals de klachtenprocedure en de organisatie van de hulp.

Data, tijden en locaties

Vestiging Helmond: 5 juli, 9.30-11.30 uur
Vestiging Roosendaal: 11 juli, 11.00-12.30 uur
Vestiging Tilburg: wordt gepland
Vestiging Den Bosch: wordt gepland

Heeft u ideeën hoe de hulp van Jeugdbescherming Brabant beter kan? Dan heten Jeugdbescherming Brabant en de Cliëntenraad u van harte welkom!

Vragen?

Stuur een e-mail naar de cliëntenraad: mailto:clientenraad@jbbrabant.nl

+
-
Winnaars teken-en fotowedstrijd

12 februari 2017

Valerie (8 jaar) wint vier kaartjes voor de Efteling. De jury oordeelde dat haar inzending de mooiste was. Valerie tekende een ‘elfe wereld’ met echte en zelfgemaakte dieren, zoals een ‘kohond’. Valerie vermeldde daarbij dat zij zich sterk voelt bij dieren.

Dit is de tekening van Valerie:

Kingston en Nasar, ook allebei 8 jaar, winnen met hun ingezonden foto’s ieder een bioscoopbon. De tweejarige Pepijn heeft een mooie poster gekregen voor zijn foto.

Alle deelnemers hebben inmiddels een bericht ontvangen.

De teken- en fotowedstrijd was voor cliënten ter gelegenheid van de nieuwe naam van Jeugdbescherming Brabant. Het thema was: waardoor voel ik me sterk?

+
-
Veilig Thuis Brabant Noordoost en Zuidoost verder als zelfstandige stichtingen

10 januari 2017

Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Brabant Zuidoost zijn met ingang van januari 2017 twee zelfstandige stichtingen.  Voorheen waren dit afdelingen onder Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, dat sinds 12 december 2016 Jeugdbescherming Brabant heet.

In Veilig Thuis zijn het voormalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld samengevoegd. Veilig Thuis Brabant Noordoost werkt voor 16 gemeenten in de regio Den Bosch/ Oss, Veilig Thuis Zuidoost Brabant voor 21 gemeenten in de regio Eindhoven/Helmond.

Veilig Thuis levert een bijdrage aan het creëren van een veilige thuissituatie voor jong en oud en het stoppen van geweld. Door de nieuwe organisatie hebben  Veilig Thuis Brabant Noordoost en Zuidoost Brabant een eigen identiteit en uitstraling. Directeur van Veilig Thuis Brabant Noordoost is Tosca Hummeling, van Veilig Thuis Zuidoost Brabant is dit Judith Kuijpers. René Meuwissen blijft als bestuurder verbonden aan beide stichtingen.

Over Veilig Thuis

Bij Veilig Thuis kun je terecht als het thuis niet goed gaat of als je je zorgen maakt over anderen. Vaak
gaat het om problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen.
Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je
weet het niet zeker. Veilig Thuis luistert, geeft advies of kijkt wat nodig is en brengt je in contact met
professionele hulpverleners bij jou in de regio. Een eerste stap voor een verbetering van de thuissituatie.

Altijd gratis bereikbaar

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bereiken via het landelijke telefoonnummer 0800 2000 (gratis). Na het inspreken van gemeente/woonplaats word je direct doorverbonden met Veilig Thuis in jouw regio.

+
-
NIEUWSBERICHTEN 2016:

+
-
Teken-/fotowedstrijd: Waardoor voel jij je sterk?

13 december 2016

Voor kinderen die begeleiding krijgen van Jeugdbescherming Brabant houden wij een teken- en fotowedstrijd. De hoofdprijs is vier pretparkkaartjes.

Mee doen

Vul dit formulier in en stuur dit samen met jouw foto of tekening voor 1 februari 2017 naar communicatie@jbbrabant.nl of naar Jeugdbescherming Brabant, afdeling Communicatie, Postbus 1163 5200 BE, ‘s-Hertogenbosch. Inleveren bij de receptie van onze kantoren mag ook.

Spelregels

 • Ben je jonger dan 18 jaar en word je begeleid door Jeugdbescherming Brabant? Dan kun jij meedoen aan deze wedstrijd.
 • De ingezonden tekeningen en foto’s worden bij de receptie opgehangen.
 • De jury kiest op 6 februari 2017 de winnaars .
 • Behoor je tot de winnaars? Dan krijg je voor 12 februari 2017 van ons bericht.

+
-
Wij heten nu Jeugdbescherming Brabant

12 december 2016
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant heet vanaf vandaag Jeugdbescherming Brabant. Tegelijk met deze nieuwe naam lanceert Jeugdbescherming Brabant een nieuwe huisstijl en website. Bestuurder René Meuwissen onthulde vandaag de nieuwe naam samen met twee jeugdige cliënten Lisa en Corné.

Functionele naam en logo

Wij willen met de nieuwe, functionele naam onze expertise tot uitdrukking brengen; of het nu via (preventieve) jeugdbescherming of via jeugdreclassering is: we zijn er om kinderen en jongeren te beschermen.  De toevoeging Samen veilig staat voor de samenwerking met kinderen, ouders, hun netwerk, lokale teams en hulpverleners.  Het figuurtje in het nieuwe logo staat symbool voor alle kinderen en volwassenen die in onveilige situaties verkeren. Het wordt letterlijk beschermd.

Klaar voor de toekomst

“Met het onlangs behaalde certificaat en deze nieuwe naam zijn wij helemaal klaar voor de toekomst”, aldus Meuwissen. Met ingang van januari 2017 zijn Veilig Thuis Zuidoost Brabant en Brabant Noordoost geen onderdeel meer van Jeugdbescherming Brabant. Dit zijn dan twee afzonderlijke stichtingen.

Cheque voor Dream4kids

René Meuwissen overhandigde maandagmiddag in Den Bosch aan een afvaardiging van Dream4kids een cheque van €1400. Deze organisatie organiseert dromen van kinderen die kampen met een jeugdtrauma. Medewerkers van Jeugdbescherming Brabant zamelden dit bedrag in met een fietstocht.

Kinderen die begeleiding krijgen van Jeugdbescherming Brabant kunnen meedoen aan een teken- en fotowedstrijd. De hoofdprijs is vier pretparkkaartjes. Informatie hierover staat op de website.

+
-
Certificaat voor Jeugdbescherming Brabant

22 november 2016
Jeugdbescherming Brabant (voorheen Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant) heeft het certificaat ‘normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering’ behaald. Dit betekent dat de kwaliteit van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen door Jeugdbescherming Brabant volgens het Keurmerkinstituut geborgd is.

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet moet een organisatie die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert, daartoe gecertificeerd zijn. Gemeenten mogen voor deze zorg alleen contracten afsluiten met instellingen met een certificaat. Jeugdbescherming Brabant behoort daar nu toe.

Het Keurmerkinstituut oordeelde dat het systeem om de kwaliteit van zorg aan cliënten te borgen aan alle eisen voldoet.

Bestuurder René Meuwissen is verheugd met het resultaat. ,,We hebben de afgelopen periode keihard gewerkt om aan de eisen te voldoen. Belangrijkste criterium was het beschikbaar hebben van voldoende goed geschoolde medewerkers. Die zijn immers bij de eerdere bezuinigingen in groten getale afgevloeid. We hebben vol ingezet op opleiding en scholing: met resultaat. Ik ben heel trots op de prestatie van al onze medewerkers en blij dat we onze cliënten op een goede manier de hulp kunnen bieden die zij nodig hebben. Het hebben van het definitieve certificaat is een stevig fundament om verder te bouwen aan de jeugdbescherming in Brabant, samen met onze ketenpartners.”