Gemeenten

Gemeenten kopen maatregelen in het gedwongen kader, zoals jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen in bij Jeugdbescherming Brabant. Ook kunnen gemeenten Jeugdbescherming Brabant inschakelen voor advies en ondersteuning bij vragen rond complexe opvoedingsproblematiek. We ondersteunen waar het kan, beschermen en houden toezicht waar dat nodig is.

Bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling biedt Veilig Thuis advies en ondersteuning.

Jeugdbescherming Brabant:
Is gecertificeerd:        Wij mogen maatregelen uitvoeren die de rechter oplegt.
Werkt gezinsgericht:  Samen met het kind, het gezin en het netwerk maken we een gezinsplan. Het gezin houdt zoveel mogelijk de regie.
Werkt nauw samen:   Met lokale teams en ketenpartners.
Begeleidt:                     Jaarlijks gemiddeld 3500 kinderen.

+
-
Onze werkwijze

Samenwerking en ondersteuning lokale teams
Wij begeleiden ook op vrijwillige basis, zonder het verplichte karakter van een jeugdbeschermings- of  jeugdreclasseringsmaatregel. Jeugdbescherming Brabant neemt niet over, maar voegt in en levert specialistische expertise op het gebied van veiligheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Doel is om met passende zorg voor kind en gezin te komen tot een veilige en stabiele situatie, waarin kinderen kunnen opgroeien en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodra het gezin, het netwerk en de lokale zorg op eigen kracht verder kunnen, voegen wij weer uit.

Voor een goede verbinding en samenwerking met de lokale teams werken we gebiedsgebonden. Wij  sluiten aan bij de lokale teams en ondersteunen de gezinnen uit hun gemeente. Samen bekijken we wat er nodig is om de veiligheid van het kind te herstellen. Voor ieder lokaal team is er een vast contactpersoon vanuit Jeugdbescherming Brabant.

Kind en gezin centraal in één plan
In onze aanpak staat het gezin centraal. Onze jeugdbeschermers bouwen met het gezin, netwerk en samenwerkingspartners verder aan één plan waarin de veilige ontwikkeling van het kind en de eigen kracht van gezin en netwerk centraal staan. Samen met het gezin bekijken we wat het zelf aan mogelijkheden heeft, waar nodig zetten wij extra hulp in. Als het kan, ligt de regie zoveel mogelijk bij het gezin. Als het nodig is, pakken wij de regie.

+
-
Onze diensten

Jeugdbescherming Brabant beschermt het kind als zijn veiligheid of ontwikkeling in gevaar is; ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien. Hiervoor bieden wij verschillende diensten:

1. Begeleiding
Wij bieden gezinnen en kinderen vrijwillige hulp in samenwerking met lokale teams, om een veilige opvoedsituatie te realiseren. De inzet is altijd: veiligheid herstellen of twijfels over de veiligheid van kinderen wegnemen. Lees verder

2. Ondertoezichtstelling: verplichte begeleiding en toezicht bij opvoeding
Bij een ondertoezichtstelling creëren we een veilige omgeving voor het kind en werken aan het vergroten van de eigen kracht van een gezin. De kinderrechter bepaalt dat een gezin deze vorm van begeleiding krijgt als er sprake is van ernstige (opvoedings)problemen en de ontwikkeling of veiligheid van het kind in gevaar komt. Lees verder

3. Voogdijmaatregel: we nemen de verantwoordelijkheid over
Als ouders niet in staat zijn om de verantwoordelijkheid over de verzorging en opvoeding van het kind te dragen binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, kan de kinderrechter uiteindelijk de voogdij over het kind aan Jeugdbescherming Brabant toewijzen. Lees verder

4. Jeugdreclassering
Jeugdbescherming Brabant begeleidt jongeren vanaf 12 jaar die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Bijvoorbeeld door diefstal, spijbelen of een beroving. Ook als de jongere ouder is dan 18 jaar kan de begeleiding doorlopen. Zolang als de kinderrechter, Officier van Justitie of Justitiële Jeugdinrichting dit nodig vindt. Lees verder

5. Zorg bij crisis
Als een kind direct hulp nodig heeft, dan is onze afdeling Spoedeisende Zorg dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 088-0666999. Ook professionals die te maken hebben met een crisissituatie kunnen bellen voor advies. Lees verder

+
-
Kwaliteit

Onze professionals zijn gecertificeerd en gekwalificeerd. Met opleidingen en reflectie werken zij continu aan het vergroten en actualiseren van hun kennis en ontwikkeling en aan het verbeteren van hun aanpak.

Om verantwoorde en kwalitatief goede zorg aan onze cliënten te blijven realiseren, maken we afspraken over de uitvoering van ons werk. Deze afspraken toetsen we periodiek, waarbij we kritisch kijken naar de organisatie en of de activiteiten, die we verrichten, ook leiden tot de kwaliteit van dienstverlening waarvoor we staan. Onze cliënten staan voorop: wat zij meemaken en aan onze organisatie meegeven vormt belangrijke input voor het leren en verbeteren van onze dienstverlening.

Jeugdbescherming Brabant is een gecertificeerde instelling en staat voor ‘Samen veilig’. Een goede samenwerking met de lokale teams en de mogelijkheden van het gezin en netwerk zijn daarbij uitgangspunt. Onze professionals bieden in overleg met het gezin en de samenwerkingspartners hulp op maat. Met gemeenten, lokale teams en collega-voorzieningen werken we in innovatieve projecten aan continue optimalisering van onze werkwijze. Doel is het verbeteren van onze dienstverlening aan het gezin.