Klachten

De medewerkers van Jeugdbescherming Brabant doen hun uiterste best. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp of medewerker van Jeugdbescherming Brabant. Wij willen dat graag samen met u oplossen. In de klachtenregeling staat hoe dat kan. Die regeling biedt u de mogelijkheid om uw onvrede te uiten. Voor (medewerkers van) Jeugdbescherming Brabant is het een kans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

In de ‘Praatplaat Onvrede’ kunt u zien welke acties u kunt ondernemen als u ontevreden bent over een organisatie in de jeugdbescherming.

De klachtenprocedure kent drie fases:
1. Gesprek met de medewerker om het signaal van onvrede op te lossen
2. Bemiddeling door een klachtenfunctionaris
3. Oordeel door de klachtencommissie.

+
-
Gesprek met de medewerker om het signaal van onvrede op te lossen

Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de manier waarop wij u helpen, hoe de medewerker met u omgaat of hoe wij beslissingen nemen?  Probeer het eerst samen op te lossen. Praat er eerst samen over met de jeugdbeschermer. In dat contact is uw onvrede – waarschijnlijk – ook ontstaan. U kunt daarbij een onafhankelijk vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kan onder andere via Zorgbelang.

                            Geef elkaar de kans om het eerst uit te praten

Komt u niet met de medewerker tot een oplossing? Dan kunt u als cliënt contact opnemen met de betreffende teamleider. In dat gesprek kan verkend worden welke route het beste past bij uw klacht en situatie: een gesprek met de teamleider of bemiddeling door de klachtenfunctionaris (fase 2).

 

+
-
Laat u bijstaan door een vertrouwenspersoon

U staat er bij een klacht niet alleen voor. U kunt een vertrouwenspersoon inschakelen. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon is bekend met de manier van werken van onder meer Jeugdbescherming Brabant. Het zijn ervaren professionals; zij oordelen niet. Ze ondersteunen u en proberen samen met u de problemen op te lossen. Zo worden klachten en procedures ook voorkomen. U kunt een vertrouwenspersoon inschakelen via Zorgbelang Brabant. Heeft u nog geen vertrouwenspersoon? Bel dan Jeugdstem (088 – 555 10 00) of mail naar info@jeugdstem.nl. U kunt ook het contactformulier invullen op de website van Jeugdstem. Heeft u al contact met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant? Bel op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur naar de betreffende medewerker via zijn of haar mobiele telefoonnummer (te vinden op de website van Zorgbelang). Of naar het algemene nummer: 013 – 594 21 70. Of mail naar vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl

+
-
Bemiddeling en/of advies door de klachtenfunctionaris

Als u verdere stappen wilt zetten, maakt u vanaf nu – als u dat nog niet gedaan had – gebruik van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris adviseert en ondersteunt u bij de verdere procedure, zoals:

  • bespreken wat u met uw klacht wilt bereiken;
  • bespreken of bemiddeling nog mogelijk is en zo ja, benaderen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • adviseren bij het opstellen en indienen van uw klacht;
  • begeleiden bij de verdere klachtenprocedure.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en Jeugdbescherming Brabant. Het doel van de bemiddeling is om te komen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen. Ook kan de klachtenfunctionaris advies geven over de mogelijkheden en beperkingen van de klachtenprocedure. U kunt de klachtenfunctionaris inschakelen via uw vertrouwenspersoon of het secretariaat van de klachtencommissie.

+
-
Een oordeel over uw klacht

Komt u er ondanks het gesprek met de jeugdbeschermer en bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit? En heeft u behoefte aan een oordeel over uw klacht? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat kan via een brief of e-mail. Dat kunt u zelf doen, samen met uw vertrouwenspersoon of via de klachtenfunctionaris. Als er nog geen bemiddeling heeft plaatsgevonden, gaat de klachtencommissie eerst na of dat nog mogelijk is. De klachtencommissie doet een uitspraak of uw klacht gegrond of ongegrond is.

In het klachtenformulier kunt u aangeven waarom u de klacht indient, waarover de klacht gaat, over wie u klaagt, wat er precies is gebeurd en wanneer dit was. Wilt u liever een brief schrijven? Zet daar dan deze punten in en stuur de brief naar Klachtencommissie Jeugdbescherming Brabant, Postbus 339, 5000 AH Tilburg of mail hem naar  klachtencommissie@jbbrabant.nl

+
-
Klachtenregeling