Extra informatie

+
-
Jeugdwet

Integraal
De Jeugdwet gaat uit van een integrale aanpak: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur. De zorg is eenvoudiger en dichter bij mensen georganiseerd. Hulpverleners werken samen rond gezinnen. Zij doen een beroep op de eigen kracht en op het sociale netwerk van kinderen en hun ouders. De nadruk ligt op preventie en het tijdig bieden van de juiste hulp op maat. De samenwerking rond een gezin moet effectief en efficiënt. Een eenvoudiger organisatie van de zorg moet de jeugdhulp beter en goedkoper maken. Hulp waar nodig, zorg waar het moet.

Regie in één hand
Dit betekent dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en dicht bij huis. Daarom legt de nieuwe Jeugdwet alle regie in één hand, te weten bij gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Veel gemeenten hebben dit georganiseerd via het Centrum voor Jeugd en Gezin of via een wijkteam waarin zorginstellingen samen werken. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de verwerking van meldingen over kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat voeren zij uit via de regionale Veilig Thuis-organisaties.

Ga naar de integrale Wettekst Jeugdwet

+
-
WMO

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze wet is bedoeld voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor kinderen of jongeren met een psychische stoornis
  • opvang in geval van huiselijk geweld

Als iemand zich bij de gemeente meldt met het verzoek om ondersteuning, moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie.

De gemeente kan onder voorwaarden een Persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Daarmee kan de cliënt zelf ondersteuning kiezen en inhuren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

+
-
Rechten van het kind

Ieder kind heeft recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling. Het moet de kans krijgen om op te groeien tot een volwassene die zichzelf kan redden in het leven. Die mening wordt door de Verenigde Naties uitgedragen en staat in het ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’.
Nederland is een van de vele landen die de verklaring heeft ondertekend.

Jeugdbescherming Brabant onderschrijft het verdrag en biedt steun als de rechten van een kind in het geding komen. Niet voor niets staan veiligheid en bescherming van het kind centraal in het werk van Jeugdbescherming Brabant.

Ga naar het Verdrag inzake de rechten van het kind

+
-
Universele verklaring van de rechten van de mens

Ieder mens heeft recht op leven in vrijheid en veiligheid. Ook heeft ieder mens recht op bescherming. Die mening wordt door de Verenigde Naties uitgedragen en staat in de ‘Universele Verklaring van de rechten van de mens’.

Nederland is een van de vele landen die de verklaring heeft ondertekend.

Jeugdbescherming Brabant onderschrijft het verdrag en biedt via Veilig Thuis steun als de rechten van een mens in het geding komen.

Ga naar de Universele Verklaring van de rechten van de mens.