Nieuws

+
-
Intensief toezicht door inspecties opgeheven

Inspecties volgen Jeugdbescherming Brabant in het reguliere toezicht

Goed nieuws! De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid heffen het intensieve toezicht op Jeugdbescherming Brabant (JBB) op. Zij volgen de organisatie vanaf nu via het reguliere toezicht. Zij doen dit ondanks dat JBB er nog niet in slaagt om voor elk kind tijdig een vaste jeugdbeschermer en een gedragen koers in te zetten. De oorzaken hiervan liggen volgens de inspecties buiten de invloedsfeer van JBB. De Inspecties: “JBB doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze onwenselijke situatie zo kort mogelijk te laten voortduren. De inspecties hebben er vertrouwen in dat JBB de maatregelen die zij treft ook kan borgen omdat binnen JBB voldoende draagvlak voor de maatregelen aanwezig is.”

Resultaat van gezamenlijke inspanning
Rinda den Besten, Bestuurder Jeugdbescherming Brabant: “Ik ben trots en blij met het vertrouwen dat de inspecties hiermee uitstralen. Het is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. Samen met de gemeenten, het Rijk en al onze partners is er door de medewerkers van JBB keihard gewerkt om zoveel mogelijk kinderen te voorzien van hulp én met resultaat. Helaas lukt het in Brabant nog niet om alle kinderen in kwetsbare posities te voorzien van tijdige en passende hulp. Dat gaat ons aan het hart. We zijn er nog niet, maar we hebben enorme stappen gezet in 2023! Alles is erop gericht om de ingezette stijgende lijn vast te houden. Ook dat kunnen we niet alleen, maar doen we met onze partners. De samenwerking in Brabant wordt alleen maar beter, dat geeft energie en vertrouwen!”

Verscherpt toezicht, intensief toezicht, hoe zat het ook alweer?
In het najaar van 2019 hebben de inspecties de jeugdbeschermingsregio Brabant onder verscherpt toezicht gesteld met interbestuurlijk toezicht vanuit de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV). Het verscherpte toezicht op de jeugdbeschermingsregio Brabant is in september 2022 opgeheven, ondanks dat de jeugdbeschermingsregio er niet in slaagde om voor elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. De reden om het verscherpte toezicht toch te beëindigen, was dat de oorzaken voortkwamen uit de stelselproblematiek (financiële tekorten en arbeidsmarktproblematiek). De inspecties wilden de ontwikkelingen binnen JBB wel intensief blijven volgen. Dit in verband met de vele aangekondigde verbetermaatregelen en met een op handen zijnde reorganisatie in 2023. Zodoende dat vanaf september 2022 JBB onder intensief toezicht stond van het IGJ. Nu, na vier jaar respectievelijk verscherpt en intensief toezicht vindt er weer regulier toezicht plaats op JBB.

+
-
Stefan van Jeugdbescherming Brabant genomineerd voor Jeugdprofessional van het Jaar 2023

Net als eerdere jaren heeft de Dag van de Jeugdprofessional ook dit jaar vele inspirerende inzendingen uit het jeugddomein voor de titel van Jeugdprofessional van het Jaar 2023 ontvangen. Dit jaar waren Estée van Gelukkig Uniek, Romy van Binnenste Buiten Zorg en Stefan van Jeugdbescherming Brabant genomineerd. Op 22 september wordt uit de genomineerden, via stemmen, de winnaar bekend gemaakt.

De Dag voor de Jeugdprofessional wordt georganiseerd door BPSW en het SKJ en er zijn jaarlijks vele professionals uit het jeugddomein present. De winnaar van de verkiezing ontvangt o.a. een prijs van maar liefst €7.500,- om een droom naar keuze in het jeugddomein uit te voeren.

+
-
Statement Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis n.a.v. artikel Follow the Money 8 juni 2023

Follow the Money heeft op 8 juni 2023 een artikel gepubliceerd over een casus binnen de pleegzorg, die speelde in 2019. In dit artikel worden Jeugdbescherming Brabant en pleegzorgorganisatie Sterk Huis als betrokken zorgpartijen genoemd. Dit statement is een gezamenlijke reactie van deze partijen op het artikel. Het verhaal gaat over een aantal voogden die de keuze verdedigen om op kerstavond 2019 twee kinderen uit een pleeggezin onder politiebegeleiding uit huis te laten plaatsen.

Zoals Follow the Money weet kunnen Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis niet inhoudelijk ingaan op deze zaak. Dat vervolgens de situatie eenzijdig wordt belicht is erg jammer. Er wordt selectief gequote uit twee zorgvuldige, onafhankelijke onderzoeken. Het artikel bevat onjuistheden en mist door ons aan Follow the Money in een gesprek én in tekst aangegeven nuances. Dat is schadelijk voor de betrokkenen en het dient op geen enkele manier hún belang.

Uithuisplaatsing alleen als er echt geen andere oplossing is

Voorop gesteld, Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis accepteren nooit dat er geweld wordt gebruikt tegen kinderen. Elk kind heeft het recht om warm en veilig op te groeien en te ontwikkelen in een liefdevol gezin: Bij acuut ernstig geweld is een uithuisplaatsing vaak een aangewezen maatregel. Een uithuisplaatsing heeft ook altijd grote gevolgen voor kinderen en ouders. Het is daarom een maatregel die alleen ingezet mag worden als er ècht geen andere oplossing mogelijk is.

Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis waren op de hoogte van de moeilijkheden in dit gezin. Daarover had een goede afstemming moeten plaatsvinden met alle betrokkenen. En een grote beslissing als een uithuisplaatsing doe je altijd in overleg. Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis hebben achteraf zelf melding gedaan bij de inspectie en gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Daar kwamen verbeteracties voor beide organisaties naar voren, die we direct hebben opgevolgd. In het inspectierapport staan ook verbeterpunten over het handelen van de voogd. Daar vinden we in het artikel niets over terug.

Maatschappelijk debat

De casus uit dit artikel is uit 2019, en speelt zich af vóór het maatschappelijke debat over uithuisplaatsingen dat scherp is geworden door de toeslagenaffaire en gesloten jeugdzorg. Een scherp debat over de langdurende en negatieve gevolgen van uithuisplaatsen en doorplaatsen van kinderen. In ons vakgebied waren de gesprekken al eerder gestart. Over de noodzaak om heel goed om te gaan met ingrijpende maatregelen. Dat ouders een kans moeten krijgen dat kinderen thuis kunnen opgroeien en ontwikkelen. Niet altijd perfect, maar wel thuis.

We zien in de praktijk dat de vraag ‘het is moeilijk, we hebben hulp nodig’ uit angst vaak niet wordt gesteld. Omdat ingrijpen dreigt. Daarmee gaat de kans op het vinden van een oplossing binnen het gezin voorbij. Dat moeten we zien te voorkomen.

Met hart en ziel

De mensen bij onze organisaties zetten zich elke dag met hart en ziel in voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Dat is moeilijk werk. Je bent continue afwegingen aan het maken wat de beste beslissingen zijn en welke impact die hebben. Altijd met het belang van het kind voorop. Als organisatie ondersteunen wij hen daarbij en blijven we altijd scherp op ons eigen handelen.

Ouders en pleegouders zijn mensen zoals jij en ik, gewone en ook hele bijzondere mensen. Pleegouders stellen hun leven open om het kind van iemand anders een warme en veilige plek te geven. Deze kinderen hebben allemaal een achtergrond waarin veel is gebeurd en hebben vaak een rugzak. Pleegouders zijn geen professionals, maar nemen wel de taak en de verantwoordelijkheid op zich om deze kinderen een thuis te bieden. Dat kan een moeilijk taak zijn en zij verdienen daarbij alle steun en vertrouwen die ze kunnen krijgen.

Wij hebben tijdens het gesprek met Follow the Money de maatschappelijke context van het debat over uithuisplaatsingen met de journalist en de hoofdredacteur proberen te delen. Dit artikel draagt volgens ons niet bij aan waar de werkelijke verbetering zit. Dat is in onze ogen namelijk dat we met elkaar in gesprek moeten gaan over moeilijkheden bij opvoeden, en over wat er nodig is om het goed te laten gaan in gezinnen. Misschien niet perfect, maar wel goed op de plek waar kinderen thuis zijn.

+
-
Parkeren Pettelaarpark 's-Hertogenbosch

Bezoekers aan onze vestiging in Den Bosch kunnen parkeren aan de voorzijde van het pand. De parkeerplaatsen aan de achterzijde zijn uitsluitend voor medewerkers. Het is in het kader van veiligheid niet toegestaan om uw auto buiten de parkeervakken te zetten. Wij maken u erop attent dat fout geparkeerde auto’s een wielklem geplaatst kunnen krijgen, wat een boete á €159 betekent.

Parkeerterrein vol? Dit is het alternatief
Is het parkeerterrein vol, dan kunt u op loopafstand gebruikmaken van de parkeerplaatsen van het Transferium à maximaal € 4,80 per dag.

+
-
Inspectie verlengt intensief toezicht JBB met half jaar

In januari 2023 bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Jeugdbescherming Brabant (JBB) in het kader van het intensieve toezicht. Mede op basis van dit bezoek verlengt de inspectie het intensieve toezicht met een half jaar.

JBB neemt al langere tijd maatregelen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de medewerkers te ondersteunen. De Inspectie ziet dat, maar heeft nog onvoldoende zicht op het gewenste effect om het toezicht op te heffen. De Inspectie verlengt het intensieve toezicht met een half jaar om de ontwikkelingen te kunnen volgen.

 

+
-
Werkdruk-akkoord Jeugdbescherming: acties van de baan

De dertien jeugdbeschermingsorganisaties (GI’s) en FNV Jeugdzorg zetten volgende week hun handtekening onder een convenant. Daarin staan afspraken om de werkdruk voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders te verminderen. Paul Janssen, bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland benadrukt namens alle GI’s de waarde van het convenant: “Het is belangrijk dat wij als werkgevers alles doen wat in onze macht ligt om de werkdruk van onze jeugdbeschermers te verlagen. Alle jeugdbeschermingsorganisaties zetten nu collectief hun handtekening onder dit document. Daar zijn wij trots op!”

Dat de werkdruk voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders te hoog is, is al een tijd duidelijk. Een jaar geleden lieten de GI’s een onderzoek uitvoeren door Significant Public. Uit dat onderzoek bleek dat het werk van de jeugdbeschermer steeds complexer is geworden en dat de oude caseloadnormen hierdoor niet meer realistisch zijn. Significant kwam tot de conclusie dat een jeugdbeschermer 12 kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel onder zijn hoede kan nemen (gebaseerd op ondertoezichtstellingen). De gemiddelde caseload op organisatieniveau ligt nu nog beduidend hoger.

Belang van kinderen voorop
De jeugdbeschermingsorganisaties zijn al een tijd bezig om de werkdruk te verlagen. In het convenant staan afspraken hoe het landelijk gemiddelde van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen per jeugdbeschermer stapsgewijs zal worden afgebouwd. “Dat kan betekenen dat de wachtlijsten in sommige regio’s langer zullen worden”, zegt Janssen. “Maar dat proberen we in het belang van de kinderen en gezinnen natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Het afbouwen van de caseload gebeurt gefaseerd. En we gaan kijken naar oplossingen in bredere zin, bijvoorbeeld door de inzet van extra juristen, gedragswetenschappers en administratief medewerkers. Daarnaast hebben we met de FNV ook afspraken gemaakt dat bij de afbouw de wachtlijsten niet te hoog mogen oplopen. Het is aan de individuele GI om hier een grens in te bepalen,” vervolgt Janssen. “Want voor ons allemaal staan de belangen van kinderen en gezinnen voorop.”

Financiële dekking
Janssen komt namens de jeugdbeschermingsorganisaties ook met een winstwaarschuwing: “wij kunnen een duurzame, structurele werkdrukverlaging niet alleen realiseren”. Hij verwijst hiermee naar de rol van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het functioneren en het financieren van de jeugdbescherming. De afgelopen tijd zijn er gesprekken gevoerd tussen de GI’s, het ministerie van JenV, de VNG en FNV om de werkdrukverlaging te realiseren en ervoor te zorgen dat ook de financiering gewaarborgd is. “Mede dankzij de acties van de werknemers is de urgentie van de problemen ook bij hen duidelijk geworden. Dit convenant is de laatste stap die wij zelf kunnen zetten, de rek is er daarmee echt uit. De overheid is aan zet om structurele verbetering mogelijk te maken,” aldus Janssen. Tot concrete toezeggingen is het vanuit de overheid nog niet gekomen, maar Janssen ziet een positieve ontwikkeling. “Het convenant laat zien dat wij als werkgevers onze verantwoordelijkheid nemen in het belang van kinderen, gezinnen en onze medewerkers. We doen dat in het vertrouwen dat de minister en de gemeenten ook zullen doen wat nodig is.”

Acties van de baan
Door het akkoord stoppen de vakbondsactie vanaf woensdag 12 april.

+
-
Jongeren-event op 17 mei: Wat betekent zo thuis mogelijk voor jou?

WSG, Leger des Heils en Jeugdbescherming Brabant organiseren een Jongeren-event. Het onderwerp is: Wat betekent zo thuis mogelijk voor jou?

Wij willen met jongeren vanaf 12 jaar in gesprek. Als je niet thuis kunt opgroeien worden er andere plekken gezocht, maar voelen die wel als thuis? Wat heb jij nodig om je ergens veilig en thuis te voelen? Dat horen wij graag van jou! Heb jij daar een mening over, tips, adviezen? Die horen wij graag om daar jongeren mee te helpen.

Wij zijn Richanelle Paula (Leger des Heils) en Rowena Verstraeten (Jeugdbescherming Brabant). Wij  zijn ervaringsdeskundigen. Ook Femke Scholte van WSG doet mee en onze beleidsmakers horen ook graag wat voor jullie belangrijk is.                                                   

Wanneer: woensdag 17 mei 2023
Hoe laat: 19.00 tot 21.00
Waar: Digitaal (via Teams)

Graag zien en horen we jullie op 17 mei! Wij zorgen voor een bedankje ?

Meld je aan, stuur een mail naar r.verstraeten@jbbrabant.nl en laat je horen op 17 mei!

 

+
-
Vakbondsacties verlengd tot 17 april

Op 7 juli 2022 heeft FNV Zorg en Welzijn een ultimatum gestuurd aan de minister voor rechtsbescherming, namens het kabinet. In deze brief hebben wij de minister de gelegenheid gegeven om voor 19 augustus 2022 onze eisen in te willigen. Tot op heden is de minister niet ingegaan op onze eisen. Daarom zijn de acties verlengd tot 17 april.

Wat houden die acties in?
Medewerkers van Jeugdbescherming Brabant zullen vanaf 13 februari 2023 tot 17 april 2023 dagelijks
werkzaamheden onderbreken van het begin van de reguliere werkdag tot het einde van de reguliere werkdag.

Werkonderbrekingen rechtbankbezoek
• Jeugdbeschermers zijn niet bereikbaar en niet beschikbaar voor de rechtbank noch het gezin noch betrokken derden (bijvoorbeeld advocaten) tijdens de eerste behandeling van een beschermingsmaatregel en/of waar de beschermingsmaatregel voor het eerst wordt uitgesproken;
Voor de zaken waar op reguliere wijze een medewerker aan is gekoppeld, is deze medewerker voor de rechtbank, gezin en betrokken derden telefonisch of online beschikbaar en alleen voor de tijd en de duur dat de zitting staat gepland. De medewerker is deze tijd en duur slechts op initiatief van de rechtbank bereikbaar om vragen te beantwoorden en desgevraagd toelichting te geven;
Voor de regulier toegewezen zaken verzorgen medewerkers de reguliere rapportage en sturen deze op reguliere wijze in naar de rechtbank;
Crises(werkzaamheden) zullen doorgang blijven vinden.

Werkonderbrekingen telefonische en schriftelijke bereikbaarheid
• Voor niet spoedeisende vragen en zaken zijn medewerkers overdag niet telefonische of schriftelijke bereikbaar;
De onderbrekingen geldt voor alle functiegroepen waar deze bereikbaarheid is belegd.
Ook als deze bereikbaarheid is belegd bij dezelfde mensen die tegelijk crisisdienst draaien of als de bereikbaarheid is belegd bij anderen binnen de organisatie, bijvoorbeeld bij een secretariaat of bureaudienst. De telefonische en schriftelijke bereikbaarheid voor de reguliere reeds
toegewezen cases zal doorgang blijven vinden, evenals crises(diensten).

Werkonderbrekingen fysieke bezoeken cliënten, ketenpartners en derden
Uitvoerende medewerkers jeugdbescherming, voogdij of jeugdreclassering beslissen in deze periode zelfstandig of zij afspraken waar cliënten bij aanwezig zijn fysiek doen of online. En/of zij beslissen
zelfstandig wie zij betrekken bij deze afweging;
Alle medewerkers vervangen alle contacten die zij onderhouden met ketenpartners en derden, waar geen cliënten bij aanwezig zijn, door online gesprekken of telefonische gesprekken. Dit gaat over alle overleggen met (personen van) gemeenten, alle overleggen met (personen van) andere organisaties, en alle derden om de cliënt heen;
Criseswerkzaamheden en crisesdiensten zullen doorgang blijven vinden.

Werkonderbreking verantwoordingsverzoeken, overleggen, onderzoeken
• Actievoerende medewerkers werken niet mee aan: alle (verantwoordings)verzoeken, onderzoeken, overleggen van en met landelijke partijen/partners; 
Deze landelijke partijen/partners zijn de ministeries J&V en VWS, Inspecties J&V en IGJ, het KMI. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om netwerkbijeenkomsten die georganiseerd worden door de Jeugdautoriteit of de ministeries, het uitwerken van onderzoeken naar aanleiding van meldingen bij de inspectie of het faciliteren van werkbezoeken vanuit het ministerie van J&V of VWS.
Uitgezonderd zijn:
o De trajecten met het KMI i.h.k.v. de driejaarlijkse systeemaudit aangezien anders het certificaat vervalt;
o Medewerking aan de Kinderopvang Toeslag-dossier onderzoeken, omdat de verwachting is dat niet meewerken politiek en publicitair grote nadelige impact heeft;
o We melden wel incidenten/calamiteiten bij de inspectie maar stellen onderzoeken n.a.v. deze meldingen uit tot na de werkonderbreking.

+
-
Staatssecretaris Maarten van Ooijen op bezoek!

Vandaag kwam de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen, langs bij Jeugdbescherming Brabant in Den Bosch. Hij ging met de medewerkers in gesprek over de mooie en minder mooie kanten aan het vak, over het stelsel, over de werkdruk en arbeidsmarktproblematiek, over het gebrek aan jeugdhulpaanbieders en over waar jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders tegenaan lopen in het dagelijks werk, waarin ze zich inzetten om kinderen zich veilig te laten ontwikkelen. In het kader van de FNV-acties vinden we het belangrijk om in dialoog te gaan en om de #codezwart te benadrukken (bepaalde zaken móeten veranderen).

Rinda den Besten, bestuurder van Jeugdbescherming Brabant, opende de bijeenkomst, waarna we in gesprek gingen met jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders en onder meer bovenstaande onderwerpen aan bod kwamen. Vervolgens kwam Rowena Verstraeten, onze ervaringsdeskundige, aan het woord en sprak zij over haar 18 jaar ervaring jeugdbescherming, waarin zij 36 keer verhuisde, 11 voogden heeft gehad en op de meest uiteenlopende plekken heeft gewoond. Aan het eind las Rowena een brief voor, die ze op 14-jarige leeftijd schreef aan alle hulpinstanties. Deze brief wou ze altijd geven vóórdat hulpverleners haar dossier lazen, zodat ze ook haar zachte kant konden leren kennen (i.p.v. enkel de feiten). Ze overhandigde de originele brief die zij schreef, aan de staatssecretaris. Hij was diep onder de indruk en ontroerd!

+
-
FNV-acties 19-12-2022 tot 13-02-2023: ook onderbreken fysieke rechtbankbezoeken

Zoals bij veel mensen bekend, is FNV samen met de jeugdbeschermers landelijk bezig met actievoeren om hiermee te bereiken dat er beleid wordt vastgesteld en dat er beschikbare middelen komen voor jeugdbescherming en: om de werkdruk te verlagen.

Er zijn al acties ingezet zoals de telefonische bereikbaarheid inperken. Vanaf maandag 19 december tot 13 februari komt er een actie bij: het onderbreken van de fysieke rechtbankbezoeken.

Instructie werkonderbrekingen rechtbankbezoek vanaf 19 december tot 13 februari

 • Alle uitvoerend medewerkers van alle GI’s zijn niet bereikbaar en niet beschikbaar voor de rechtbank noch het gezin noch betrokken derden (zoals bijvoorbeeld advocaten) tijdens de eerste behandeling van een beschermingsmaatregel.
 • Voor de zaken waaraan regulier een medewerker is gekoppeld, is deze medewerker voor de rechtbank en betrokken derden telefonisch of online beschikbaar alleen voor de tijd en de duur dat de zitting staat gepland. De medewerker is gedurende deze tijd en duur slechts op initiatief van de rechtbank telefonisch of online bereikbaar om vragen te beantwoorden en desgevraagd toelichting te geven.
 • Voor de regulier toegewezen zaken verzorgen medewerkers de reguliere rapportage en sturen deze op reguliere wijze in naar de rechtbank.
 • Crises(werkzaamheden) zullen doorgang blijven vinden.

De overige acties blijven ook gewoon doorlopen tot 13 februari 2023

Er liepen ook nog andere acties. Die gaan ook door. In het kort komt het hier op neer:

 • We zijn niet telefonische en schriftelijke bereikbaar als het niet spoedeisend is.
 • De jeugdbeschermer beslist zelf over afspraken mét de cliënt of die online of fysiek gehouden worden.
 • Alle afspraken met derden zónder de cliënt gebeuren per definitie online of telefonisch.
 • Met de ministeries J&V en VWS en met KMI en Inspectie voeren we geen (verantwoordings(overleggen) met enkele uitzonderingen.
 • Vanaf maandag 19 december komt de werkonderbreking rechtbankbezoek hier dus bij.

En verder

Begin januari is er overleg met werkgevers.

 

+
-
Vestiging Roosendaal dicht op 8 en 9 december i.v.m. verhuizing

Op 8 en 9 december verhuist onze vestiging van Roosendaal en is deze locatie gesloten. Ons nieuwe adres wordt: Bredaseweg 123, 4872LA Etten-Leur.  Ons postadres wordt Postbus 11, 4870 AA Etten-Leur. De telefoonnummers blijven ongewijzigd: 088 – 243 90 44.  Op de verhuisdagen zijn wij wel telefonisch bereikbaar, maar is onze telefonische bereikbaarheid beperkt door de vakbondsacties). Ons nieuwe pand is goed bereikbaar met eigen vervoer, in de omgeving kunt u gratis parkeren. Maar ook met het openbaar vervoer zijn wij goed bereikbaar. 

Vanaf maandag 12 december ontvangen wij u graag op onze nieuwe locatie.  

+
-
Vervolgacties FNV jeugdbeschermingsorganisaties 21 november - 23 januari

In verband met uitblijven van resultaat, te weten verlaging van de werkdruk, een fair tarief en passende hulp, gaan de werkonderbrekingen in de jeugdbescherming een nieuwe fase in. 

Vanaf 21 november 2022 tot 23 januari 2023 zullen dagelijks werkzaamheden worden onderbroken vanaf het begin tot het einde van de reguliere werkdag.

Werkonderbrekingen telefonische en schriftelijke bereikbaarheid – focus op eigen taken/zaken en crises

 • Medewerkers zullen geen werkzaamheden verrichten voor wat betreft de telefonische en schriftelijke bereikbaarheid overdag voor niet spoedeisende vragen en zaken.
 • Zij blijven wel telefonisch en schriftelijk bereikbaar voor cliënten en taken zullen doorgang blijven vinden, evenals crises(diensten).

Werkonderbrekingen fysieke bezoeken cliënten, ketenpartners en derden – beperken reistijd en eigen regie

 • Alle medewerkers vervangen alle contacten die zij onderhouden met ketenpartners en derden, waar geen cliënten bij aanwezig zijn, door online gesprekken of telefonische gesprekken. Dit gaat over alle overleggen met (personen van) gemeenten, alle overleggen met (personen van) andere organisaties, en alle derden om de cliënt heen. Rechtbankbezoeken vallen hier (nog) niet onder.
 • Uitvoerende medewerkers beslissen zelfstandig of zij afspraken waar cliënten bij aanwezig zijn fysiek doen of online.
 • Criseswerkzaamheden en crisesdiensten zullen doorgang blijven vinden.

Werkonderbreking verantwoordingsverzoeken, overleggen, onderzoeken – focus op eigen zaken en crises

 • Er wordt niet meer meegewerkt aan: alle (verantwoordings)verzoeken, onderzoeken, overleggen van en met landelijke partijen/partners, zoals de ministeries J&V en VWS, Inspecties J&V en IGJ. Uitgezonderd is medewerking aan de Kinderopvang Toeslag-dossier onderzoeken.

+
-
FNV-acties jeugdbeschermingsorganisaties

Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord, heeft de FNV-acties voor de Jeugdbeschermingsorganisaties aangekondigd gericht op het vaststellen van beleid en het beschikbaar stellen van middelen door de minister om de werkdruk te verlagen. Wat houden die acties in en hoe gaat Jeugdbescherming Brabant ermee om?

De FNV-acties worden op de volgende wijze vormgegeven:

 1. Vanaf maandag 10 oktober 9.00 uur tot maandag 24 oktober 9.00 uur vervalt de bureaudienst vanaf 12.00 uur voor de externe bereikbaarheid. Dat betekent dat Jeugdbescherming Brabant telefonisch bereikbaar is van 9.00 tot 12.00 uur. Voor eigen cliënten is Jeugdbescherming Brabant gewoon telefonisch bereikbaar. Spoedeisende zorg (SEZ) blijft via het nummer van het SEZ bereikbaar voor spoedeisende zaken en meldingen van crisissen.
 2. Vanaf maandag 24 oktober 9.00 uur tot maandag 7 november 9.00 uur vervalt de bureaudienst de gehele dag voor de externe bereikbaarheid. Dat betekent dat Jeugdbescherming Brabant niet telefonisch bereikbaar is. Voor eigen cliënten is Jeugdbescherming Brabant gewoon telefonisch bereikbaar. Het SEZ blijft via het nummer van het SEZ bereikbaar voor spoedeisende zaken en meldingen van crisissen.
 3. Vanaf maandag 7 november 9.00 uur tot maandag 21 november 9.00 uur worden er nog steeds geen bureaudiensten uitgevoerd voor de externe bereikbaarheid. Dat betekent dat Jeugdbescherming Brabant niet telefonisch bereikbaar is voor externen. Voor eigen cliënten is Jeugdbescherming Brabant gewoon telefonisch bereikbaar. Het SEZ blijft via het nummer van het SEZ bereikbaar voor spoedeisende zaken en meldingen van crisissen. Daarnaast worden de huisbezoeken afgeschaald. Dat betekent dat cliënten zoveel mogelijk op kantoor worden uitgenodigd of via teams worden gesproken.

Tweede Kamerdebat
Op 21 november is er een belangrijk debat in de Tweede Kamer (het Wetgevend Overleg Jeugd (WGO Jeugd)). Het debat begint om 10.00 uur en duurt de hele dag. De FNV geeft aan dat ze willen dat er zo veel als mogelijk mensen plaatsnemen op de publieke tribune van de Tweede Kamer tijdens het debat.

Bij Jeugdbescherming Brabant zien we dat er hard gewerkt wordt en dat de werkdruk al geruime tijd zeer hoog is en dat alle acties tot op heden er nog niet toe hebben geleid dat er maatregelen zijn getroffen die bijdrage aan het verlagen van de werkdruk. Daarom steunt Jeugdbescherming Brabant de acties.

De gecertificeerde instellingen (GI’s) hebben gezamenlijk een standpunt ingenomen over de door de FNV aangekondigde acties. Het standpunt, en dus ook het standpunt van Jeugdbescherming Brabant, is:

 • Wij ondersteunen de acties, omdat we het gezamenlijk belangrijk vinden dat de werkdruk van onze medewerkers wordt verlaagd.
 • De bureaudiensten komen voor de externe bereikbaarheid te vervallen op de aangegeven tijden. Iedere medewerker heeft de keuzevrijheid om wel of niet mee te doen aan de acties.

Debat in de Tweede Kamer op 21 november:

 • Iedereen binnen Jeugdbescherming Brabant wordt in de gelegenheid gesteld om het debat bij te wonen.

+
-
Inspecties beëindigen verscherpt toezicht jeugdbeschermingsregio Brabant

De inspecties beëindigen het verscherpt toezicht in jeugdbeschermingsregio’s Brabant en Amsterdam/Noord-Holland. Zij doen dit ondanks dat deze regio’s er nog niet in slagen voor elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. Dit komt door de inrichting van het jeugdbeschermingsstelsel. Het overstijgt (deels) de invloedsfeer van de verantwoordelijke partijen in de regio’s Brabant en Amsterdam/Noord-Holland. Een interventie door de inspecties draagt dus niet bij aan het verbeteren van de situatie. Daarom beëindigen de inspecties het verscherpte toezicht.

Vanuit het toezicht lukt het niet om te zorgen voor effect of verandering op factoren die buiten de jeugdbeschermingsregio’s en instellingen liggen. Dan gaat het onder andere om financiële tekorten, arbeidsmarktproblematiek en onvoldoende inzet van passend en tijdig specialistisch hulpaanbod voor kinderen met een maatregel. De inspecties spraken de stelselverantwoordelijken, minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) hierop aan.

+
-
Onze koers 2022 - 2025

Met input van onze medewerkers, onze cliëntenraad, onze ervaringsdeskundige, onze Raad van Toezicht, onze ondernemingsraad en onze relaties, hebben we de Jeugdbescherming Brabant ‘JB Beter Koers 2022 – 2025’ opgesteld. In deze koers herijken we de missie, visie en kernwaarden van onze organisatie en we vertellen waar we ons de komende vier jaar naartoe willen bewegen. Dank voor alle input. Bent u benieuwd waar Jeugdbescherming Brabant de komende jaren naartoe gaat? Bekijk dan onderstaande Koers 2022 – 2025.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

+
-
2021, Bestuursverslag, in beeld

Hoeveel OTS’en en hoeveel voogdijmaatregelen voert Jeugdbescherming Brabant nou eigenlijk uit? En hoeveel in- en uitstroom van personeel heeft de organisatie? U vindt het allemaal in onderstaande visuele ‘plaat’. Handig om een beetje gevoel te krijgen bij Jeugdbescherming Brabant als organisatie in 2021. Onderstaand vindt u deze visuele ‘plaat’.

Wilt u het complete jaarverslag lezen? Klik dan hier.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

+
-
Gedupeerde ouders toeslagenaffaire en uithuisgeplaatste kinderen - waar vindt u ondersteuning?

Gedupeerden van de toeslagenaffaire van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst, krijgen extra ondersteuning. Vanaf 4 april is voor hen een onafhankelijk landelijk ondersteuningsteam beschikbaar. Gedupeerde ouders en kinderen die met een uithuisplaatsing te maken hebben (gehad) kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij dit team. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming schreef dat in een brief aan de Tweede Kamer

Onafhankelijk
Het team is onafhankelijk en is er voor de ouders en kinderen. In het team zitten procesbegeleiders die een luisterend oor bieden aan gedupeerde ouders. Zij brengen de situatie van deze ouders en kinderen in beeld. Niet elk gezin is hetzelfde en er spelen vaak meerdere problemen, daarom is maatwerk aan de orde. Met het gezin wordt bekeken wat hun wensen zijn en wat er mogelijk is. De veiligheid en ontwikkeling van het kind staan daarbij altijd centraal. Vervolgens kan de procesbegeleider helpen om samen met hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn, de ouder(s) en kind(eren) verder begeleiden. Zo kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan en kunnen nog onbekende oplossingen en mogelijkheden worden gezocht om de levensomstandigheden of de gezinssituatie te verbeteren.

Kosteloos
Gedupeerde ouders kunnen al kosteloos gebruik maken van rechtsbijstand binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Nieuw is dat gedupeerde ouders kosteloze hulp kunnen ontvangen van een gespecialiseerde advocaat als zij zich willen verweren tegen een uithuisplaatsing.  Samen met de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten wordt hiervoor een subsidieregeling gemaakt.

Meer informatie en aanmelden kan via: https://hetondersteuningsteam.nl/ 

+
-
Jeugdbescherming Brabant gesloten op 27 april en 5 mei

Op 27 april (Koningsdag) en 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn wij gesloten. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met Spoedeisende zorg. Lees hier wie u dan moet bellen.

+
-
Staking 15 maart 2022: Jeugdbescherming Brabant voert actie voor een betere jeugdzorg

Op dinsdag 15 maart werken wij met een minimale bezetting. Wij zijn van 00.00 – 24.00 uur alleen bereikbaar voor acute situaties en/of zaken die echt niet kunnen wachten tot de volgende dag. Op die dag vindt er namelijk een 24-uursstaking plaats en gaan veel van onze medewerkers naar  een massaprotest in Den Haag. Wij zetten ons daarmee in voor een betere jeugdzorg: voor onze medewerkers en voor u! De directie ondersteunt dit en neemt actief deel.

Is er sprake van een crisissituatie? Neemt u dan contact op met de bureaudienst van uw vestiging of met Spoedeisende zorg (088 – 0666 999). Zij staan, met een minimale bezetting, voor u klaar.

Wat is er aan de hand?
Medewerkers in de jeugdzorgsector (jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis-medewerkers) werken hard, in moeilijke omstandigheden en zijn van grote betekenis voor veel kinderen, jongeren en gezinnen. Zij willen mensen helpen, vanuit kennis en inzicht, en doen wat werkt in plaats van doen wat nog kan binnen de (beperkte) financiële mogelijkheden.

Wij laten dat zien op 15 maart en roepen alle betrokken instanties op om daar hun verantwoordelijkheid in te nemen. Wij willen bijvoorbeeld:

 • Een hoger tarief, zodat wij meer tijd voor onze cliënten beschikbaar hebben, en in onze medewerkers en onze organisatie kunnen investeren;
 • Een goede CAO: daarover zijn we al sinds februari 2021 in onderhandeling. De onderhandelingen lopen vast, omdat de middelen ontbreken om de gevraagde looneis te kunnen betalen;
 • Passende hulp voor iedereen die dat nodig heeft;
 • Vermindering van de bureaucratie, zoals uniforme regelingen voor inzetten van hulp en financiële afwikkeling, en een systeem dat ons ondersteunt in plaats van tegenwerkt.

In 2015 besloot het rijk om de jeugdzorg te decentraliseren naar de gemeenten toe. Deze decentralisatie ging gepaard met een bezuiniging. In 2022 kondigt de regering een nieuwe bezuiniging aan van een half miljard euro. Het plan erachter is onduidelijk. De toegezegde 1,3 miljard extra voor jeugdzorg is nog niet in de zorg terechtgekomen.

Organisaties vallen om, omdat ze het financieel niet meer trekken. Professionals vallen om door een te hoge werkdruk of lopen weg uit onze sector. Uiteindelijk zijn onze cliënten de dupe en dat vinden wij zeer onwenselijk.

+
-
Instroomstop op 15 december 2021 opgeheven

+
-
Datalek door inbraak in kantoorpand ‘s-Hertogenbosch

Maandagavond 8 november is er ingebroken in het kantoor van Jeugdbescherming Brabant aan het Pettelaarpark in ‘s-Hertogenbosch. Zowel bij de hoofdingang als op de verdiepingen van de verschillende organisaties die in dit pand gehuisvest zijn, zijn alle (elektronische) sloten van (tussen)deuren opengebroken. Bij de inbraak is een aantal laptops gestolen en is er geld buitgemaakt. Het is niet uit te sluiten dat er ook papieren informatie is ingezien, omdat de inbrekers overal zijn binnen geweest en er zelfs kasten zijn opengebroken. Dat betekent dat er sprake is van een datalek.

Op dit moment is geconstateerd dat de beveiliging van de gestolen laptops niet doorbroken is en dus zijn er daar geen gegevens gelekt. Voor informatie die mogelijk vanaf papier is gelezen is dat helaas niet met zekerheid te zeggen. Vooralsnog hebben we geen signalen van gebruik of misbruik van informatie die mogelijk is ingezien. Na een kort onderzoek dat er direct heeft plaatsgevonden, is er bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van een datalek.

Uiteraard heeft Jeugdbescherming Brabant maatregelen genomen om de kans op misbruik zo minimaal mogelijk te maken. Zo zijn, naast de gebruikelijke beveiliging, na de inbraak accounts geblokkeerd en is informatie gewist. Als u toch het idee hebt dat iemand over informatie beschikt die niet voor hem of haar bestemd is, neemt u dan contact op met uw jeugdzorgwerker. Hebt u vragen of behoefte aan verdere informatie over het datalek? Mail uw vraag naar info@jbbrabant.nl.

+
-
Speak & Eat: meepraten over Jeugdbescherming Brabant voor jongeren van 12 - 21 jaar

Samen eten en je mening geven over onze hulpverlening! Dat is de bedoeling van deze avond. Je kunt meepraten over stellingen die wij bedacht hebben. Heb jij een ander onderwerp? Dat kan ook! 

Voor wie?
Voor de jongeren van Jeugdbescherming Brabant van 12 – 21 jaar. Ben jij vroeger cliënt geweest? Dan ben je ook welkom!

Wat gaan we doen?
Je kunt meepraten over stellingen die wij hebben bedacht over:

 • Waar wil je meer inspraak over?
 • Vind je dat je gezien en gehoord wordt?
 • Hoe word jij betrokken tijdens het proces?
 • Andere onderwerpen die jij belangrijk vindt

Tussendoor zorgen wij voor pizza!

Wanneer
Donderdag 4 november van 17.00 – 20.00 uur

Waar?
Jeugdbescherming Brabant, Burgerhoutsestraat 19, Roosendaal (op loopafstand van het station).

Goed om te weten

 • Je kunt vrijuit praten, ook als je heel kritisch bent. Er komt niets van in jouw dossier.
 • Vol = vol: max. aantal deelnemers is 15. Bij succes organiseren wij dit snel nog een keer. 

Ben jij erbij?
Stuur een mail naar Rowena Verstraeten (ervaringsdeskundige): r.verstraeten@jbbrabant.nl.

 

Wij hopen jou te zien!

+
-
Ondersteuning door een ervaringsdeskundige: project Ouders voor ouders

Een uithuisplaatsing is een ingrijpende gebeurtenis. Kristel van der Steeg en Cees van Gils begrijpen dat als geen ander, want ze hebben zelf ervaring met een uithuisplaatsing van hun kind(eren). Als uw kind uit huis is geplaatst, kunt u met hen in gesprek. Lees hier meer over het project Ouders voor ouders.
Wilt u meer weten of gebruikmaken van het aanbod? Neem dan contact op met Zorgbelang.

+
-
Beveiligd mailen via Zivver

Bij Jeugdbescherming Brabant gaan we zeer zorgvuldig om met de privacy van onze cliënten. Daarom sturen we (persoons)gevoelige informatie via veilige e-mail met gebruik van Zivver. Zo zorgen we ervoor dat deze informatie alleen door de juiste persoon gelezen kan worden.

Als u een veilige e-mail van ons ontvangt, klik dan op de knop “Klik voor Bericht”. Daarna moet u een code invoeren. Deze code ontvangt u per SMS, of de code is vooraf met u afgesproken, of u ontvangt de code in een tweede e-mail nadat u de eerste e-mail heeft geopend..

Heeft u problemen bij het openen van de veilige e-mail? Neem dan contact op met de afzender van het bericht. U kunt ook antwoorden op veel gestelde vragen over Zivver vinden op https://docs.zivver.com/nl/guest.html.

 

+
-
Vervolgrapport Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg:  jeugdbescherming nog steeds kwetsbaar

De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben op 5 juli een voortgangsrapport gepubliceerd als onderdeel van het toezichttraject ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ . De inspecties constateren dat meerdere regio’s er nog niet in slagen tijdig een passend hulpaanbod voor kwetsbare jongeren beschikbaar te hebben. Ook de jeugdbeschermingsregio Brabant slaagt er nog onvoldoende in om tijdig een jeugdbeschermer toe te kennen na een maatregel en tijdig te zorgen voor passende hulp, zo meldt het rapport. 

Verbetering is op korte termijn nodig. De inspecties gaan ervan uit dat de betrokken partijen in de hele keten er onvoldoende in slagen om dat op korte termijn te realiseren. De inspecties verwachten uiteindelijk dat de jeugdhulpregio’s, de GI’s, hun opdrachtgevers, lokale teams en zorgaanbieders binnen de regio alsnog aan de norm gaan voldoen en zorgen dat belemmeringen worden weggenomen. Om op dat proces toe te zien, hebben de inspecties aangekondigd verscherpt toezicht te houden op het tijdig beschikbaar hebben van een passend hulpaanbod in de regio’s (waaronder jeugdhulpregio’s, GI’s, opdrachtgevers, lokale teams, zorgaanbieders en gemeenten) voor een periode van een half jaar. Zij zullen hierover in gesprek treden met alle betrokken partijen in de keten en intensiveren hun activiteiten in deze regio’s.

Wat betekent dit voor Jeugdbescherming Brabant?
Jeugdbescherming Brabant is uiteraard onderdeel van de jeugdbeschermingsketen en dus ook onderdeel van dat verbeteringsproces. Maar het is dus niet zo dat Jeugdbescherming Brabant als instelling onder verscherpt toezicht komt te staan. Hoe de inspecties het toezicht op het geheel, de regio’s, gaan vormgeven, is nog niet bekend.

Jeugdbescherming Brabant vindt dat er nog verbeterstappen te maken zijn in de bescherming van kwetsbare kinderen en zeker wat betreft het tijdig toekennen van een vaste jeugdbeschermer. Jeugdbescherming Brabant denkt dat het toezicht van de inspecties gaat helpen bij de verbeteringen in de keten, vooral waar het gaat om het tijdig zorgen voor passende hulp.

 

 

 

 

 

+
-
Principeakkoord over tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering in Brabant

Deze week hebben de gezamenlijke jeugdzorgregio’s en Gecertificeerde Instellingen in Noord-Brabant een principeakkoord bereikt over de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit is goed nieuws, aangezien er al langer overleg liep tussen gemeenten en Gecertificeerde Instellingen over kostendekkende tarieven voor de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Omdat een eerder uitgevoerd kostprijsonderzoek helaas geen oplossing bood, hebben de partijen begin 2021 gezamenlijk advies gevraagd aan de Jeugdautoriteit. Dit heeft geleid tot een akkoord, wat momenteel ter goedkeuring ligt bij de Brabantse gemeenten.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Instellingen die in opdracht van de gemeente jeugdbescherming en jeugdreclassering uit willen voeren, moeten gecertificeerd zijn. De Jeugdautoriteit heeft onderzoek gedaan naar het landelijke beeld van tarieven voor Gecertificeerde Instellingen en heeft de Brabantse regio’s geadviseerd hierbij aan te sluiten. Deze rapportage is door de Brabantse regio’s serieus genomen waarna er is uitgegaan van de gemiddelde tarieven in Nederland, aangevuld met toeslagen voor risicodekking en innovatie. Dit betekent een verhoging van de tarieven met ongeveer 7% voor 2020 en 9% 2021. De bestuurlijke vertegenwoordiging van de Brabantse jeugdzorgregio’s en de Gecertificeerde Instellingen hebben dit advies overgenomen. De voorgestelde tarieven worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan alle Brabantse gemeenten.

Stabiliteit en kwaliteit
In Noord-Brabant zijn de volgende Gecertificeerde Instellingen actief: Jeugdbescherming Brabant (JBB), William Schrikker Stichting, Leger des Heils en Jeugd Veilig Verder (alleen in Zuid Oost Brabant). De voorgenomen tarieven gelden, deels met terugwerkende kracht, voor 2020 en 2021. In het najaar maken de partijen afspraken over inhoudelijke beleidskeuzes en de daarbij aansluitende tarieven. Daarbij houden ze rekening met
de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, en met de complexiteit en de caseload. De gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen streven zo samen naar stabiliteit en kwaliteit, zodat kwetsbare kinderen en gezinnen goede hulp kunnen blijven ontvangen.

+
-
Tijdelijke cliëntstop Jeugdbescherming Brabant

De situatie binnen Jeugdbescherming Brabant is zeer nijpend, door de jarenlange financiële tekorten. Het ziekteverzuim is hoog, er is een tekort aan personeel, het verloop is groot en nieuwe jeugdzorgwerkers zijn niet tot nauwelijks te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt levert dezelfde problemen op bij andere jeugdbeschermingsorganisaties (GI’s), maar ook in het voorliggend veld (gemeenten, jeugdzorgaanbieders etc.). Op dit moment kunnen onze medewerkers niet alle maatregelen die aan ons toegewezen worden, uitvoeren. Daarom zien wij ons genoodzaakt om vanaf maandag 21 juni een cliëntstop (geen instroom van nieuwe cliënten) voor jeugdbeschermingsmaatregelen in te stellen. Oorspronkelijk was voorzien dat deze drie maanden zou duren. Nu is de verwachting dat die tot eind 2021 geldt. Door de cliëntstop kunnen we de huidige cliënten zo goed mogelijk helpen. Zonder cliëntstop zal verzuim en verloop verder toenemen en komen we in een neerwaartse spiraal die heel veel kinderen raakt.

Deze instroomstop is niet alleen voor kinderen en gezinnen, maar ook voor onze eigen medewerkers een boodschap die we liever niet hadden willen brengen. De aan ons toegewezen cliënten verdienen aandacht en kwaliteit en die willen (en moeten) wij bieden, maar het is onverantwoord om onze medewerkers nog verder te overbelasten. Het is in het belang van kinderen en gezinnen in Brabant om deze uitzonderlijke noodmaatregel zo kort mogelijk te laten duren. Dit vraagt om gezamenlijke oplossingen, die allereerst voor de korte, maar ook voor de lange termijn noodzakelijk zijn. Uiteraard zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming en de Brabantse gemeenten op de hoogte gebracht.

+
-
Jaarverslag 2020 gepubliceerd

Het jaar 2020 gaat de boeken in als een erg enerverend jaar. Onder meer door de implementatie van een nieuw cliëntinformatiesysteem, door een beperkt hulpaanbod en een krappe arbeidsmarkt, waardoor het vinden van voldoende gekwalificeerde professionals een uitdaging is. Een ander belangrijk thema dat in 2020 een groot deel van onze aandacht en tijd in beslag nam, zijn de onderhandelingen over de financiën. We vertrouwen erop dat hier in 2021 meer duidelijkheid over komt.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 zijn vanaf nu gepubliceerd op onze website. U vindt deze hier.