Veelgestelde vragen

Mis je een vraag? Mail je vraag naar: communicatie@jbbrabant.nl

+
-
Hoe verloopt het eerste contact met onze jeugdbeschermer?

Wilt u weten hoe het eerste contact verloopt met Jeugdbescherming Brabant en de jeugdbeschermer?

Kijk hier.

 

+
-
Wat doet Jeugdbescherming Brabant?

We zijn een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat zijn vormen van verplichte ondersteuning die de Kinderrechter oplegt.

Daarnaast werken we samen in wijkteams, waarbij we onze kennis en ervaring inzetten en jongeren en ouders begeleiden om een verplichte maatregel van de Kinderrechter te voorkomen. Of na afloop van een maatregel door de Kinderrechter. Zo kan de duur van de maatregel korter zijn.

Ook biedt Jeugdbescherming Brabant spoedeisende zorg in crisissituaties.

+
-
Ik ben geen cliënt van Jeugdbescherming Brabant, maar heb wel hulp nodig.

Neem contact op met de gemeente waar uw kinderen wonen. Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin of een wijkteam waar u met vragen terecht kunt. Als het nodig is, verwijst het lokale team naar Jeugdbescherming Brabant.

 

+
-
Ik word thuis mishandeld. Wat moet ik doen?

Onderneem actie: praat er bijvoorbeeld over met iemand die je vertrouwt. Of bel de Kindertelefoon. Dat kan anoniem, kost niks en er is altijd iemand die graag naar je luistert. Het gratis telefoonnummer:  0800-0432. Chatten kan ook via de website van de kindertelefoon

Bij huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel misbruik: neem contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met mishandeling. 

+
-
Wat kan ik doen als ik in mijn omgeving kindermishandeling vermoed?

Praat er eerst over. Misschien is het allemaal wat te veel voor het betrokken gezin en kunt u wat ondersteuning bieden.

Ook kunt u contact opnemen met Veilig Thuis: 0800 – 2000 (gratis nummer). Bespreek hier uw vermoeden. Als de medewerker de situatie van het kind zorgelijk vindt, onderzoekt Veilig Thuis de situatie en organiseert zo nodig hulp. In verband met de privacy hoort u niet terug wat er in dat gezin aan de hand is.

+
-
Heeft Jeugdbescherming Brabant een ervaringsdeskundige waarmee ik kan praten?

Ja, Jeugdbescherming Brabant heeft een ervaringsdeskundige in dienst, die zelf een OTS- en voogdij-maatregel heeft gehad. Dat is Rowena Verstraeten. Je kunt haar bereiken via: r.verstraeten@jbbrabant.nl

+
-
Ik ben minderjarig en zwanger. Wat moet ik doen?

Als je minderjarig bent, mag je het gezag over je kind niet uitoefenen. Ben je een moeder van 16 of 17 jaar? Dan kun je de rechter vragen jou meerderjarig te verklaren, zodat je wel het gezag kunt krijgen. Ben je jonger dan 16 jaar, dan wordt er altijd een voogd benoemd.

+
-
Komt Jeugdbescherming Brabant ook in actie bij een echtscheiding?

Jeugdbescherming Brabant is er niet voor de juridische kanten van echtscheiding. Daarvoor zijn advocaten. Als door scheiding de opvoeding of ontwikkeling van kinderen ernstig gevaar loopt, dan kan hulp voor de kinderen nodig zijn. Dat kan vrijwillig via het wijkteam of samen met het wijkteam van de gemeente. Of de kinderrechter kan verplichte ondersteuning van Jeugdbescherming Brabant opleggen.

+
-
Hoe kan ik mijn dossier inzien?

Op de website staat een speciaal formulier, waarmee je – als je 12 jaar of ouder bent – inzage in je dossier aanvraagt. Dat gaat om afgesloten  en lopende dossiers. Vul dit formulier in en verzend het.

 

+
-
Ik wil een klacht indienen, hoe doe ik dat?

Als u vindt dat een medewerker van Jeugdbescherming Brabant u niet goed heeft behandeld, bespreek dit eerst met de betrokken medewerker en/of met de manager. Leidt dit niet tot een oplossing? Bekijk dan de klachtenprocedure

 

 

+
-
Wat zijn mijn rechten en plichten als ouder bij een ondertoezichtstelling?

Bij een kind dat onder toezicht van jeugdbescherming staat, houden de ouders het gezag over het kind. Maar u bepaalt niet langer alleen hoe u uw kind opvoedt. De jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Brabant heeft daar nu ook iets over te zeggen.

Zolang het in het belang is van het kind, gaat de jeugdbeschermer uit van uw wensen en mogelijkheden. Maar als u en de jeugdbeschermer het niet eens zijn over de opvoeding, heeft de jeugdbeschermer het laatste woord. De jeugdbeschermer kan u dan een schriftelijke aanwijzing geven. U bent dan wettelijk verplicht om die op te volgen. Als u het niet eens bent met de inhoud van de schriftelijke aanwijzing, kunt u de kinderrechter vragen om de schriftelijke aanwijzing te veranderen of te laten vervallen. De jeugdbeschermer kan de kinderrechter vragen om toch akkoord te gaan met de schriftelijke aanwijzing.

+
-
Wat zijn mijn rechten en plichten als ouder bij een voogdij?

Bij een voogdijmaatregel hebben ouders niet langer gezag over het kind. Dat ligt dan bij Jeugdbescherming Brabant. U krijgt informatie op hoofdlijnen hoe het met uw kind gaat. U heeft contact met uw kind voor zover dat in het belang is van uw kind.

+
-
Mijn kind is uit huis geplaatst, maar ik vind dat niet langer nodig. Wat kan ik doen?

U kunt de jeugdbeschermer verzoeken om de uithuisplaatsing te beëindigen. Uw jeugdbeschermer kan u daarvoor een formulier sturen. Geef gemotiveerd aan waarom u vindt dat uw kind weer thuis kan wonen. Welke omstandigheden zijn veranderd, die maken dat uw kind weer thuis kan wonen? De jeugdbeschermer beslist binnen 14 dagen op uw verzoek. Bij een afwijzende beslissing kunt u naar de rechter.

 

 

+
-
Ik ben het niet eens met de uitspraak van de kinderrechter. Wat kan ik doen?

U kunt in hoger beroep gaan. Dat kan tot drie maanden na de uitspraak bij het gerechtshof. Gaat het om een strafzaak, dan geldt een termijn van twee weken.

+
-
Wat is een familiegroepsplan?

De jeugdwet definieert een familiegroepsplan als een “hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren.” (art 1.1 JW)

Er zijn situaties waarbij we het verzoek om een familiegroepsplan op te stellen mogen afwijzen. In de volgende situaties is dit recht namelijk niet van toepassing:

 1. Wanneer er sprake is van een voogdijmaatregel nadat het ouderlijke gezag door de rechter is beëindigd;
 2. Wanneer er sprake is van jeugdreclassering;
 3. Wanneer bij een ondertoezichtstelling wordt geconstateerd dat er concrete bedreigingen zijn in de ontwikkeling van het kind, of dat de belangen van het kind anderszins worden geschaad.

+
-
Hoe maak ik een familiegroepsplan en wat is de inhoud?

Het familiegroepsplan is vormvrij, je jeugdbeschermer kan eventueel een format aanreiken. Wel gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het familiegroepsplan is binnen 6 weken opgesteld.
 2. In het familiegroepsplan wordt (in ieder geval) antwoord gegeven op de volgende vragen:
  • Wie maken het en wie voeren het plan uit?
  • Welke specifieke zorg was de aanleiding voor het plan?
  • Wat zijn de voorwaarden (doelen) die met het plan bereikt moeten worden? Dit zijn de voorwaarden die ook opgenomen zijn in het Raadsrapport en/of de Beschikking.
  • Welke ontwikkelingsbedreigingen zijn er en wat wordt er gedaan (welke hulp wordt ingezet) om deze weg te nemen?
  • Wat doen we, hoe stellen we bij, als het plan niet werkt of de situatie verandert?
  • Wanneer kan de jeugdbescherming worden afgesloten?

+
-
Wat heeft een jeugdbeschermer over mij te zeggen?

In het algemeen geldt: onze jeugdbeschermer ondersteunt u en uw kind om ervoor te zorgen dat het beter gaat. Samen maken jullie een plan om de situatie te verbeteren. En wie daarin iets kan betekenen. Uw mening is daarbij ook heel belangrijk. En uiteraard is het ook belangrijk dat u meewerkt aan de uitvoering van dat plan. Verder hangt het ook af van het soort maatregel.