Plan van aanpak

Samen met de jongere (afhankelijk van de leeftijd), u en uw gezin en een aantal vertrouwde mensen eromheen maakt de jeugdzorgwerker een plan van aanpak. Daarin staat aan welke doelen we werken om de veiligheid en ontwikkeling van het kind te verbeteren. En bij jeugdreclassering: wat moet er gebeuren om te zorgen dat de jongere op het rechte pad blijft.
Het gezin gaat met dit plan aan de slag. De jeugdzorgwerker maakt afspraken, controleert of iedereen zich eraan houdt en volgt de voortgang. De jeugdzorgwerker evalueert en stelt zo nodig het plan bij.

Problemen en sterke kanten

We kijken vooral naar wat er goed gaat en brengen de problemen in kaart. Wat zijn de sterke kanten van jou, van u / het gezin, hoe kunnen we die inzetten, wat is er nodig en wat kunnen jullie zelf doen?

Mensen rondom het gezin

We kijken naar alle mensen die belangrijk zijn voor een kind. Dat kan een leraar zijn, een tante, een vriend van de familie, maar ook een buurvrouw of sportleraar. Wie vindt het belangrijk dat het goed gaat met uw kind en wie kan bijdragen om de situatie te verbeteren? Ook dat staat in het plan van aanpak.

Andere hulp in het gezin

Als er andere hulp in het gezin is – bijvoorbeeld voor opvoedkundige ondersteuning, geestelijke gezondheidszorg of hulp bij financiële problemen – dan nemen we dit mee in het plan van aanpak.

Ouders weer de regie

Hoe lang blijft Jeugdbescherming Brabant ondersteunen? Dat hangt van de maatregel af. Bij een ondertoezichtstelling: zo kort als kan en zo lang als noodzakelijk is. Zijn de doelen bereikt, is de situatie thuis veilig genoeg voor uw kind? Als ouders op eigen kracht verder kunnen, met hulp van hun persoonlijke netwerk of andere professionele hulpverleners, dan eindigt de ondersteuning van Jeugdbescherming Brabant. We dragen na afstemming met de Raad voor de Kinderbescherming over aan bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin of het wijkteam.
Bij jeugdreclassering is het afhankelijk van het traject. En voogdij duurt in principe tot het kind achttien jaar is.