Jeugdreclassering

Jeugdbescherming Brabant begeleidt jongeren vanaf 12 jaar die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Bijvoorbeeld door diefstal, spijbelen of een beroving. Ook als de jongere ouder is dan 18 jaar kan de begeleiding doorlopen. Zolang als de kinderrechter, officier van justitie of Justitiële Jeugdinrichting dit nodig vindt.

+
-
Hoe werkt het?

De Raad voor de Kinderbescherming, de officier van justitie of de kinderrechter melden een jongere aan voor jeugdreclassering, omdat de jongere een strafbaar feit heeft gepleegd.

Jeugdreclassering (JR) speelt een belangrijke rol in afwachting van een straf, na afloop ervan, in combinatie met een straf of in plaats van een straf.

De begeleiding van de jongere is een intensief traject om het leven weer op de juiste wijze op te pakken en in te richten. Bedoeld om herhaling van het strafbare gedrag te voorkomen. De mensen in de omgeving van de jongere worden nadrukkelijk bij dit traject betrokken.

+
-
Plan van aanpak

Samen met de ouders en de jongere bekijken we welke sterke kanten de jongere heeft. En welke oorzaken er zijn voor het verkeerde gedrag. We kijken ook altijd naar de situatie op school, de omgang met vrienden, het gedrag thuis en wat de jongere in zijn of haar vrije tijd doet.

Als dat allemaal in kaart is gebracht, maakt de jeugdreclasseerder een plan van aanpak. Hierin staat hoe we de problemen aanpakken, hoe we de sterke kanten van de jongere inzetten en ook hoe we toezicht houden en controleren. Doel is om het leven van de jongere weer goed op de rails te krijgen.

+
-
De verschillende trajecten

Er zijn verschillende jeugdreclasseringmaatregelen (trajecten). Welke maatregel geldt, hangt af van het strafbare feit en het verloop van de strafzaak.

Toezicht en Begeleiding
Voor jongeren die vaak spijbelen of een ander – licht of zwaar – strafbaar feit pleegden.

Individuele Trajectbegeleiding ‘Criem’ (ITB-Criem)
Voor niet-westerse jongeren, die een licht strafbaar feit pleegden.

Individuele Trajectbegeleiding ‘harde kern aanpak’ (HKA)
Voor jongeren die een zwaar strafbaar feit pleegden of al vaker zijn veroordeeld. Het is voor hen de allerlaatste kans om een ergere straf te voorkomen.

Gedragsbeïnvloedende maatregel
Voor jongeren met gedragsproblemen die al vaker een strafbaar feit pleegden of een ernstig delict.

Afspraak = afspraak
De jongere moet zich aan alle afspraken met de begeleider houden. Gebeurt dit niet, dan stellen we de Raad voor de Kinderbescherming, de officier van justitie en de rechter hiervan op de hoogte. Dit kan gevolgen voor de – eventuele – straf hebben.

Begeleiding zonder maatregel Jeugdreclassering
Voor jongeren van 12 – 18 jaar die spijbelen en vaak op meerdere gebieden problemen hebben.

+
-
Toezicht en begeleiding

Onze jeugdreclasseerder coördineert de hulp om te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout in gaat.

We kijken samen met de jongere naar de oorzaken en achtergrond. Hoe komt het dat er een delict is gepleegd? Zijn er problemen op het werk, op school of thuis, met vrienden? Hoe zit het met alcohol- en drugsgebruik. Hoe brengt de jongere zijn of haar dag door? De jeugdreclasseerder praat ook met de familie, de school of het werk en bijvoorbeeld met de wijkagent. Wat moet er veranderen om verdere moeilijkheden te voorkomen?

Doelen en afspraken
Samen met de jongere en ouders stellen we een plan op. Daarin staat hoe de situatie nu is en wat er moet veranderen. Er staan doelen in omschreven en afspraken om te zorgen dat die doelen gehaald worden. De jongere moet zich aan die afspraken houden. Er is regelmatig overleg en de jeugdreclasseerder ondersteunt ook bij het vinden van een opleiding of werk, bij het organiseren van financiële zaken en andere dingen die geregeld moeten worden. Als er extra hulp of een behandeling nodig is, regelt de jeugdreclasseerder dit in overleg met alle betrokkenen.

Afspraak = afspraak
De jongere moet zich houden aan alle afspraken. De jeugdreclasseerder controleert dit en werkt samen met de ouders of opvoeders, school of baas. De jeugdreclasseerder rapporteert aan justitie. Als het niet lukt om de afspraken na te komen, kan dit invloed hebben op de straf die wordt opgelegd of op de (voorwaardelijke) straf die al is opgelegd.

Duur van de maatregel
De duur kan verschillen. De jeugdreclasseerder vertelt hoe lang de maatregel duurt, hoe het verdere straftraject er uitziet en wat de gevolgen zijn als de jongere de afspraken niet nakomt.

+
-
ITB-Criem

Geen straf, maar een verplicht begeleidingstraject. Speciaal voor jongeren die voor het eerst in aanraking zijn gekomen met de politie of een aantal lichte strafbare feiten pleegden. Op maat gemaakt voor jongeren met een niet-westerse achtergrond.

ITB-Criem staat voor Individuele Traject Begeleiding – Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden.

Wie en wat?
De kinderrechter of officier van justitie verplicht de jongere deel te nemen aan dit traject. Een jeugdreclasseerder van Jeugdbescherming Brabant begeleidt de jongere intensief gedurende drie maanden. Daarna is er ruimte voor een minder intensieve vorm. De jongere krijgt zo de kans om zijn leven op orde te brengen en een nieuwe start te maken zonder criminaliteit.

Hoe werkt het?
Persoonlijke begeleiding
De jongere pakt zijn problemen aan met hulp van onze jeugdreclasseerder. Niet alleen de problemen met de politie, maar ook met geld, het gedrag op school of op het werk en de relatie met ouders, familie en vrienden kunnen aan bod komen.

Samen afspraken maken
De jeugdreclasseerder heeft minimaal twee keer per week contact met de jongere, ouders of andere belangrijke betrokkenen. De jongere maakt afspraken over werk, (bij)scholing, vrijetijdsbesteding, dagindeling, financiële zaken, huisvesting en bijvoorbeeld het omgaan met zijn of haar ouders. Bij het niet nakomen van de afspraken stopt de begeleiding en beslist de kinderrechter wat er verder gebeurt. Ook sociale vaardigheden, gedrag, vrienden en andere mensen in de omgeving betrekken we in het traject.

Ouders krijgen ook begeleiding
Contact met ouders is bij ITB-Criem heel belangrijk. De ouders leren van de jeugdreclasseerder welke opvoeding past in de Nederlandse maatschappij. Ze ervaren en passen dat toe door bijvoorbeeld samen met de jeugdreclasseerder naar school te gaan. Ze bespreken de problemen en pakken ze meteen aan. De jeugdreclasseerder moedigt hen aan om de Nederlandse taal te leren. Zo begrijpen ze het leven van hun kinderen beter en zijn ze meer betrokken bij het leven dat de jongere leidt buiten het gezin.

+
-
ITB ‘harde kern aanpak’

Zes maanden Individuele Traject Begeleiding voor jongeren die een ernstig strafbaar feit pleegden en/of al eerder met justitie in aanraking kwamen. De kinderrechter legt dus (nog) geen gevangenisstraf op, maar kiest voor de Harde Kern Aanpak (ITB-HKA). Komt de jongere zijn afspraken niet na? Dan stopt het traject en volgt vaak alsnog een gevangenisstraf.

Hoe werkt het?
Jeugdbescherming Brabant begeleidt en controleert de jongere en werkt daarbij samen met politie en justitie. Om er een succes van te maken, is voldoende motivatie van de jongere en de ouders een voorwaarde. De jeugdreclasseerder maakt het plan van aanpak, en ondertekent dit samen met de jongere en ouders. Als de jongere zich aan de afspraken houdt en alles verloopt volgens plan, krijgt hij of zij geleidelijk aan meer vrijheden.

Er zijn drie fasen van begeleiding:
1. In de eerste maand is er een strak weekrooster en zijn er geen vrijheden. Het is niet toegestaan om af te wijken van het weekrooster, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de jeugdreclasseerder. De politie, ouders en school zijn op de hoogte van het weekrooster. Er is intensieve controle of de jongere de afspraken nakomt. Dit betekent dat ook ’s nachts de politie soms ter controle langs komt. De jongere moet altijd bereikbaar en controleerbaar zijn. De ouders spelen hier ook een rol in en melden bijzonderheden aan de jeugdreclasseerder.

Het is tijdens dit traject niet toegestaan om drugs en alcohol te gebruiken. Hiervoor zijn urinecontroles. Verder is het verplicht om naar school of werk te gaan.

2. In de volgende maanden krijgt de jongere geleidelijk zijn vrijheden terug en werkt samen met de ouders aan zijn doelen. Bijvoorbeeld: een diploma, een baan, een betere relatie met de ouders of goed omgaan met boosheid. Soms met hulp van andere hulpverleners. Wanneer nodig, leren de ouders met steun van de jeugdreclasseerder hun kind op te voeden met meer gezag. De jeugdreclasseerder bespreekt regelmatig hoe het gaat: met de jongere, de ouders, de politie, de mentor of de baas.

3. Na deze intensieve periode volgt nog anderhalf jaar het gewone programma van de jeugdreclassering: Toezicht en Begeleiding.

Afspraak = afspraak
ITB-HKA is niet vrijblijvend. De jongere is verplicht om zich aan alle afspraken te houden. Gebeurt dit niet dan volgt een officiële waarschuwing van de jeugdreclasseerder of de Officier van Justitie. Bij een volgende overtreding stopt het traject. De rechter bepaalt dan opnieuw een straf.

+
-
Gedragsbeïnvloedende maatregel

Een zeer strenge maatregel voor jongeren die al vaker een strafbaar feit of een ernstig delict pleegden. Het gaat altijd om jongeren die een persoonlijkheidsonderzoek (PO) hebben gehad, waaruit bleek dat zij op meerdere gebieden problemen hebben. De gedragsbeïnvloedende maatregel duurt maximaal een jaar en kan verlengd worden.

Behandeling
Bij een gedragsbeïnvloedende maatregel krijgt de jongere een behandeling om de gedragsproblemen aan te pakken. Bijvoorbeeld beter leren omgaan met agressie, discipline ontwikkelen, respect tonen of werken aan sociale vaardigheden. Vaak zijn er gesprekken met een psycholoog. Ook ouders of opvoeders krijgen hulp, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning. Het doel van de hulp is om het gedrag te corrigeren, zodat de jongere niet opnieuw de fout in gaat.

Begeleiding
De jeugdreclasseerder begeleidt de jongere; samen maken ze afspraken en stellen ze doelen. Er is intensieve controle op het nakomen van de afspraken. Dit betekent dat ook ’s nachts politie ter controle kan langs komen. De jongere moet altijd bereikbaar en controleerbaar zijn. De ouders spelen hier ook een rol in en melden bijzonderheden aan de jeugdreclasseerder.

Werken aan doelen
Er geldt een strak weekrooster en geen vrijheden. School of werk is verplicht. Samen met de ouders werkt de jongere aan de doelen. Bijvoorbeeld: een diploma, een baan, een betere relatie met de ouders, of goed omgaan met boosheid. De jeugdreclasseerder bespreekt regelmatig hoe het gaat: met de jongere, de ouders, de politie, de mentor of de baas.

Afspraak = afspraak
De jongere moet zich aan alle afspraken houden. De jeugdreclasseerder controleert dit streng. Houdt de jongere zich niet aan de afspraken of gaat deze niet naar de behandeling, dan meldt de jeugdreclasseerder dit bij de kinderrechter. De rechter kan dan onvoorwaardelijke jeugddetentie opleggen: een gevangenisstraf of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel).

+
-
Begeleiding zonder maatregel Jeugdreclassering

Een keertje een les missen, of te laat komen is geen ramp. Dat wordt het wel als dit heel vaak gebeurt. Als school en/of de leerplichtambtenaar al gesprekken met jou en/of je ouders heeft gehad, maar er niets verandert. Als dat gebeurt dan kan school of de gemeente ons inschakelen, de jeugdreclassering van Jeugdbescherming Brabant. 
Dat kan ook in een vrijwillig kader. Dat betekent dat de begeleiding van de jeugdreclassering nog niet verplicht is. De leerplichtambtenaar, een medewerker van school, of een medewerker van het wijkteam (gemeente) heeft jou doorverwezen. De reden is dat je gespijbeld hebt van school. Daarmee overtreed je de Leerplichtwet. In Nederland is dit strafbaar.  

Gevolgen van spijbelen
De begeleiding van de jeugdreclassering is vrijwillig. We gaan samen met jou oplossingen vinden voor het spijbelen en de gevolgen daarvan. Want spijbelen kan ertoe leiden dat je misschien helemaal niet meer naar school gaat of wilt gaan. Volledige schooluitval heeft ernstige gevolgen voor jou en je toekomst. Jongeren die veel spijbelen:   

  • Hebben een grotere kans om geen diploma te behalen; 
  • Hebben daardoor een kleinere kans op een leuke en goed betaalde baan;   
  • Komen vaker in contact met de politie 
  • Gebruiken vaker drugs en/of alcohol; 
  • Voelen zich vaker somber of depressief.  

Wat gaan we doen?
We gaan samen met jou en soms ook met je ouders kijken wat de oorzaak is van je spijbelgedrag. We gaan ook samen kijken hoe je in het dagelijks leven betere keuzes kunt maken. En hoe je bepaalde problemen aan kunt pakken en oplossen. Het belangrijkste doel is dat het spijbelen stopt en dat je terug naar school gaat.   

Samen aan de slag
Wat we gaan doen is samenwerken. Een jeugdreclasseerder gaat samen met jou, je ouder(s)/verzorger(s), school, de leerplichtambtenaar actief aan de slag. Dit houdt ook in dat je een soort ‘contract’ tekent, zodat het iets is waar jij zelf achter staat. Samen willen we ervoor zorgen dat je ook weer met plezier naar school gaat.
Over sommige zaken moet school informatie uitwisselen met je jeugdreclasseerder. We bespreken geen dingen achter je rug om, maar zullen jou en je ouder(s)/verzorgers(s) altijd laten weten waar we over praten. En samenwerken betekent praten met jou en niet over jou. We houden ons dus aan de Privacywet, waarin dat allemaal is vastgelegd.
Als jij, of je ouder(s)/verzorger(s) hier meer over willen weten, dan kunnen we hier meer informatie over geven.