Naar de rechtbank

Een bezoek aan de rechtbank is altijd spannend. De kinderrechter neemt een beslissing die ingrijpend is. Bijvoorbeeld als het gaat om een maatregel als ondertoezichtstelling of voogdij. Of als het gaat het om een strafzitting omdat jij of uw kind een strafbaar feit heeft gepleegd.

+
-
Gesprek kinderrechter

Tijdens de zitting vraagt de kinderrechter naar de mening van het kind als dat 12 jaar of ouder is. En ook naar de mening van de ouders. Als de kinderrechter met een kind in gesprek is, zijn de ouders of verzorgers daar niet bij. Soms gaat het om een spoedmaatregel. Dan vraagt de kinderrechter achteraf wat de ouders en het kind (als dat 12 jaar of ouder is) van de maatregel vinden.

In dit filmpje is te zien hoe een kindgesprek met de rechter kan gaan.

De kinderrechter luistert tijdens de zitting ook naar andere partijen. Zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Brabant en eventueel andere betrokkenen. Ouders mogen een advocaat meenemen ter ondersteuning bij de rechtszitting.

De kinderrechter neemt de beslissing tijdens of na een rechtszitting.

 

+
-
Waar besluit de kinderrechter over?

De kinderrechter besluit onder andere over het opleggen van een jeugdbeschermingsmaatregel, zoals een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel. Of over het verlengen of beëindigen van zo’n maatregel. De kinderrechter is ook degene die beslist over een uithuisplaatsing.

Als uw kind een strafbaar feit heeft gepleegd, besluit de kinderrechter over het opleggen van straf en de soort straf.

+
-
Naar de rechtbank voor een strafzitting

Uw kind moet voorkomen omdat hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd. Hoe werkt dat precies?

Mogelijk pro-forma zitting
In grotere zaken kan de eerste zitting een ‘pro-formazitting’ zijn. Dat is een zitting waarin de zaak nog niet inhoudelijk behandeld wordt. Omdat bijvoorbeeld het onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden of het politieonderzoek nog niet afgerond is. Een pro forma zitting is om te voorkomen dat het voorarrest tegen de verdachte verloopt. Het voorarrest kan dan worden verlengd.

De zitting vindt in principe achter gesloten deuren plaats. Dat betekent dat uw kind alleen zijn of haar ouders mag meenemen.

Komst verplicht
Uw kind is verplicht om naar de zitting te komen. Komt uw kind niet, dan kan de rechter een bevel tot medebrenging gelasten om uw kind alsnog te laten verschijnen. Als uw kind inmiddels 18 jaar geworden is, geldt deze verschijningsverplichting niet meer. Ook ouders (die het ouderlijk gezag uitoefenen) zijn verplicht om te verschijnen op de zitting.

Vragen van de rechter
De rechter vraagt u te vertellen over de persoonlijke omstandigheden van uw kind, zoals hoe het thuis en op school gaat. Ook kan de rechter vragen hoe u en het gezin erover denken als gekozen wordt voor een bepaalde behandeling of een enkelband. Uw kind krijgt als het laatste het woord.

Uitspraak
Hierna sluit de rechter het onderzoek af en geeft aan wanneer de uitspraak is. De rechter houdt bij het bepalen van de straf of maatregel rekening met de ernst van het strafbare feit, de omstandigheden waaronder het is begaan en de persoonlijkheid van uw kind.

Daarnaast houdt de rechter rekening met het strafblad van uw kind, de rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering en met wat deskundigen naar voren hebben gebracht.