Cliëntenraad

Waarom een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit (oud-)cliënten van Jeugdbescherming Brabant en vertegenwoordigt alle cliënten van Jeugdbescherming Brabant. De raad houdt zich bezig met zaken die voor álle cliënten van belang zijn, zoals bijvoorbeeld de rechten van cliënten, hoe met klachten wordt omgegaan en andere zaken (die niet in de wet zijn vastgelegd).

De Cliëntenraad heeft een officiële status. Dit is wettelijk geregeld in de Jeugdwet en de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Ouder uit de Cliëntenraad:

“Nadat mijn beide kinderen uit huis geplaatst waren, wilde ik graag iets nuttigs doen. Ik heb in de Cliëntenraad een plaats gevonden waar mijn ideeën over hoe hulp en zorg beter geregeld kunnen worden, wat wel werkt en wat niet, besproken kunnen worden en waar serieus geluisterd wordt naar de ervaring van cliënten over het gevoerde beleid. Ik hoop vooral het verschil te kunnen maken voor anderen; dat mijn ideeën en ervaringen echt leiden tot betere hulp voor iedereen!”  

+
-
Wat doet de Cliëntenraad?

Adviseert de directie van Jeugdbescherming Brabant

De Cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten van Jeugdbescherming Brabant. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Jeugdbescherming Brabant. Dat gaat over zaken als het cliënttevredenheidsonderzoek, de klachtenprocedure, de organisatie van de hulp of andere onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.

Jeugdbescherming Brabant heeft de instemming van de Cliëntenraad nodig voor besluiten die zij wil nemen over  onderwerpen die de cliënt direct raken. Dat zijn bijvoorbeeld de medezeggenschaps- en klachtenregeling, maar ook procedures voor het opstellen en bespreken van plannen van aanpak met cliënten en het algemene beleid inzake kwaliteit en veiligheid.

Het instemmingsrecht is volgens de Cliëntenraad een mooie prikkel om de Cliëntenraad al in een vroeg stadium bij deze besluiten te betrekken. Zo schep je de basis om te komen tot een gedeelde besluitvorming en een gezamenlijk besluit. Cliënten krijgen zo echt invloed op de besluitvorming en er is meer oog voor het perspectief vanuit de cliënt.
Bestuur en directie van Jeugdbescherming Brabant hechten waarde aan de mening van cliënten. Zij voeren dan ook regelmatig overleg met de centrale Cliëntenraad over belangrijke beslissingen in de organisatie. Leden van de Cliëntenraad ontvangen dan informatie over ontwikkelingen in en rond de jeugdbescherming, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Op die manier draagt de Raad zijn steentje bij aan een betere dienstverlening aan de cliënt. Dit past ook bij het idee van ‘samen denken en doen’.

 

+
-
Praat mee bij de cliëntentafels

De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant wil de medezeggenschap in de organisatie verbeteren door deze dichter bij alle cliënten te brengen. Bij iedereen die cliënt is en wil meedenken en -praten over hoe de hulp beter kan. Of gewoon om met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s die u als cliënt van Jeugdbescherming Brabant aangaan.

Voordat de Cliëntenraad een advies uitbrengt, wil zij hierover graag op de vestiging in uw regio met u van gedachten wisselen. Dat zijn ook punten die bij de cliëntentafels en jongerenpanels besproken (kunnen) worden. Hier kunt u bijvoorbeeld meepraten over wat er gebeurt op de vestiging: wat kan er beter of hoe kun je beter voor je belangen opkomen? U bent welkom om samen met leden van de Cliëntenraad en vertegenwoordigers van de vestiging mee te praten over onderwerpen die voor u als cliënt van Jeugdbescherming Brabant van belang kunnen zijn.

Op die manier wil de Cliëntenraad haar medezeggenschap bij Jeugdbescherming Brabant verbeteren en dichterbij cliënten brengen. Jeugdbescherming Brabant hecht grote waarde aan de mening van cliënten. Bestuur en directie vinden het belangrijk om van cliënten te horen hoe zij denken over zaken die alle cliënten betreffen, zoals de klachtenprocedure en de organisatie van de hulp.

Data, tijden en locaties
Er zijn op dit moment geen geplande cliëntentafels.
Bekijk het filmpje over de cliëntentafels.

Vragen of ideeën?
Stuur een e-mail naar Cliëntenraad@jbbrabant.nl.

+
-
Een lid van de Cliëntenraad vertelt

“Ik heb aan mijn aanvankelijke negatieve ervaring een positieve draai gegeven.”

“Ondanks de negatieve geluiden die ik hoorde over jeugdzorg heb ik besloten om zelf aan te kloppen bij het toenmalige Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. We waren aan het schreeuwen om hulp. Het was niet meer vol te houden met mijn zoon. Hij had al een aantal indicaties voor hulp, maar door enorme wachtlijsten kon hij nergens starten. Daardoor verergerde de situatie en moest die indicatie steeds weer worden aangepast. Dit heeft mij zo geraakt. Ik zag mijn zoon afglijden en ik voelde me machteloos.

Eenmaal binnen bij Bureau Jeugdzorg had ik enorme spijt. Het enige waar ik nog aan kon denken was: wat heb ik mezelf en mijn zoon aangedaan. Mijn ervaring was dat de medewerkers en wij als ouders twee verschillende wegen bewandelen. Ik voelde dat er geen enkel punt was dat ons met elkaar verbond. Ieder dacht vanuit een bepaalde invalshoek, waarna beide partijen er gefrustreerd en ontevreden uit kwamen.

Mijn irritatie en frustratie maakten dat ik besloot om me aan te melden bij de Cliëntenraad. Ik wilde zelf kijken hoe Jeugdbescherming Brabant nou precies werkt en waar het ‘fout’ ging als het ware. Ik was ook benieuwd naar de verhouding tussen beleid en uitvoering. Ikzelf miste empathie en begrip. Dat zijn twee dingen die mijns inziens ontzettend belangrijk zijn in de omgang met de kwetsbare doelgroep.

Hoe meer ik betrokken werd bij de Cliëntenraad, des te meer ik erachter kwam hoe het allemaal werkt. Jeugdbescherming Brabant heeft bijvoorbeeld zelf nauwelijks tot geen invloed op de wachtlijsten van andere instellingen. Verder is het moeilijk voor medewerkers om hun aandacht voor hun cliënten te verdelen, omdat zij zoveel cliënten hebben. Bovendien moeten zij voor iedere cliënt allerlei verslagen en rapportages aanleveren, waardoor er minder tijd is voor contact met de cliënt. Dit zijn allemaal factoren en redenen die mijn ogen hebben geopend over het gebrek aan tijd, bejegening, mens tot mens contact. Medewerkers kunnen niet hun tijd nemen bij alle cliënten en een afspraak plannen met een cliënt als die er behoefte aan heeft. Ik besefte dat er meer achter zat. Het is niet een kwestie van desinteresse, maar het is een stukje onmacht van de medewerkers. En als er een ding is wat ouders voelen die met jeugdzorg te maken hebben dan is het wel onmacht. Eerst dacht ik dat niks de ouders met de medewerkers verbond, maar nu kan ik eerlijk stellen dat ik daarop terugkom. Wat ons verbindt is namelijk onmacht.

Nu is het aan ons, cliënten, om een verbinding te vinden die positief is, of om de negatieve verbinding een positieve draai te geven. Zo komen we samen tot betere resultaten .

Ik wil mijn stem laten horen en het perspectief inbrengen van de andere partij, de ouders. Ik denk en vind dat het anders kan en moet. En zeker nu: de nieuwe richtlijnen over cliëntenparticipatie en gedeelde besluitvorming bieden daarvoor kansen.”

+
-
Lid worden de Cliëntenraad? Welkom!

De Cliëntenraad van de Jeugdbescherming Brabant bestaat uit cliënten of voormalige cliënten. Deze cliënten zijn bijvoorbeeld ouders, jongeren en pleegouders.

Nieuwe leden zijn altijd welkom
Heb je interesse om zelf in de Cliëntenraad plaats te nemen? Geef dit aan bij je jeugdbeschermer of bel, schrijf of mail naar de Cliëntenraad. 

Als je aanvraag binnen is, neemt iemand van de Cliëntenraad zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt dan drie bijeenkomsten op proef bijwonen om te kijken of het bevalt. Verder kan een cliënt maximaal vier jaar deel uitmaken van de Cliëntenraad. Die termijn kan een keer verlengd worden met dezelfde periode.

+
-
Vergoeding voor leden Cliëntenraad

Maandelijks is er een vergadering in Tilburg. Ongeveer acht keer per jaar is er overleg tussen de bestuurder van Jeugdbescherming Brabant en de Cliëntenraad.

Voor hun aanwezigheid bij de vergaderingen en bijeenkomsten ontvangen de leden een bijdrage. Ook krijgen leden een vergoeding voor onkosten, die ze bijvoorbeeld voor vervoer maken.

Wilt u meer weten over de hoogte van deze bijdrage? Neem contact op met de Cliëntenraad.

 

+
-
Reglement en jaarverslagen

De Cliëntenraad kent een eigen reglement en brengt jaarverslagen uit.  Daarnaast zijn ook de notulen van de vergaderingen beschikbaar.
Publicaties