Klachten

Jeugdbescherming Brabant ondersteunt u zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp of medewerker van Jeugdbescherming Brabant. Probeer het eerst samen op te lossen. Komt u er echt niet uit? Dan kunt u op verschillende manieren een klacht indienen.

+
-
Laat u bijstaan door een vertrouwenspersoon

U staat er bij een klacht niet alleen voor. Zorgbelang Brabant ondersteunt u met het beantwoorden van vragen. Ze helpen bij vertrouwelijke gesprekken en bemiddelen bij klachten.

Vertrouwenspersonen Zorgbelang
Deze onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn bekend met de medewerkers en de manier van werken van bijvoorbeeld Jeugdbescherming Brabant. Het zijn ervaren professionals; zij oordelen niet. Eerst proberen ze samen met u de problemen op te lossen. Zo worden klachten en juridische procedures voorkomen.

Contact
Heeft u nog geen vertrouwenspersoon? Bel het AKJ: 088-555 10 00 of mail naar info@akj.nl of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.

Heeft u al contact met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant? Bel op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur naar de betreffende medewerker via zijn of haar mobiele telefoonnummer (te vinden op de website van Zorgbelang). Of naar het algemene nummer: 013 – 594 21 70. Of mail naar vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl

De Noodkreet
Ook De Noodkreet adviseert, bemiddelt en ondersteunt ouders en kinderen die vragen hebben over de jeugdhulp of die zijn vastgelopen in hun contacten met Jeugdbescherming Brabant. De Noodkreet werkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Kijk voor meer informatie op de website van De Noodkreet.

 

 

 

+
-
Wat doe ik met mijn klacht?

Lukt het niet om het samen op te lossen, doorloop dan het keuzemenu om te zien welke mogelijkheden u hebt.

Als u een klacht wilt indienen, kunt u bij deze organisaties uw klacht kwijt:

  • Bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming Brabant
  • Bij het Tuchtcollege

+
-
Klacht indienen bij de Klachtencommissie van Jeugdbescherming Brabant

Een gesprek heeft niets opgelost en u wilt een klacht indienen? Zo gaat u te werk:

Brief schrijven
Schrijf een brief aan de – onafhankelijke – klachtencommissie van Jeugdbescherming Brabant. In de brief schrijft u waarom u de klacht indient, waarover de klacht gaat, over wie u klaagt, wat er precies is gebeurd en wanneer dit was. Zet in de brief ook uw naam en adres. Een vertrouwenspersoon of familie kan u helpen bij het schrijven van de brief. Stuur deze brief naar

Klachtencommissie Jeugdbescherming Brabant
Postbus 339
5000 AH  TILBURG

Let op: mailen mag ook! Mail naar: klachtencommissie@jbbrabant.nl

 

De klacht moet binnen twaalf maanden na de gebeurtenis, waarover de klacht gaat, bij de Klachtencommissie binnen zijn.

 

Of: klachtenformulier indienen
In plaats van zelf een brief schrijven: kunt u het klachtenformulier invullen en via de website verzenden. U ontvangt een kopie van het formulier via e-mail.

De behandeling van een klacht is gratis, maar alle andere kosten betaalt u zelf. Zoals een advocaat of vervoer naar een zitting van de klachtencommissie.

Uw klacht is binnen, en dan…
U ontvangt een bevestiging als uw brief binnen is bij de klachtencommissie. Degene over wie u klaagt en zijn of haar leidinggevende ontvangen een kopie van de brief. Binnen tien weken na ontvangst van uw brief beslist de commissie of de klacht terecht is. Als er meer tijd nodig is, laat de commissie dat ook weten. 

Hoorzitting
De behandeling van een klacht gebeurt meestal tijdens een besloten hoorzitting. U ontvangt een uitnodiging per brief. U mag een advocaat, uw vertrouwenspersoon of iemand anders als steun meenemen. Ook degene over wie de klacht gaat, en eventueel een collega van hem of haar, is op de bijeenkomst aanwezig. Tijdens de zitting kunt u uw klacht toelichten en de medewerker over wie u klaagt, kan daarop reageren.

Uitspraak
De klachtencommissie beraadt zich na de zitting op een uitspraak en stuurt die op naar u en de andere betrokkenen. Er gaat ook een kopie naar de regiodirecteur van Jeugdbescherming Brabant.

Beslissing regiodirecteur 
Binnen vier weken na ontvangst van de uitspraak, stuurt de regiodirecteur van Jeugdbescherming Brabant een brief naar u en degene over wie de klacht gaat. Daarin staat of de regiodirecteur het eens of oneens is met de uitspraak van de klachtencommissie. De regiodirecteur schrijft ook of hij maatregelen zal nemen en zo ja, welke. 

Niet eens met beslissing?
Als er meer tijd nodig is – hoogstens vier weken – krijgt u dat te horen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de regiodirecteur, kunt u de Nationale Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen.

Onafhankelijke commissie
De klachtencommissie bestaat uit tenminste twee leden en een voorzitter. De leden zijn onafhankelijk. Dat betekent dat ze niet bij of voor Jeugdbescherming Brabant werken. De commissie kijkt bij van ontvangst van de klacht eerst of er een bemiddelingsgesprek is geweest. Zo niet: dan kan de klachtencommissie vragen dit eerst te doen.

Telefonisch spreekuur
Om u beter van dienst te zijn, heeft de klachtencommissie met ingang van 25 juni 2018 een telefonisch spreekuur ingesteld. Hebt u vragen over de klachtenprocedure of de voortgang van uw klacht? Dan kunt u op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur bellen met de secretaris van de klachtencommissie: 088 – 243 51 06. Kunt u niet op die tijden bellen? Stuur dan een e-mail naar klachtencommissie@jbbrabant.nl. Dan belt de secretaris van de klachtencommissie u op een ander tijdstip terug.

Handige links

+
-
Klacht indienen in het kader van tuchtrecht

Let op! Een klacht via het tuchtrecht staat los van een klacht via de klachtenregeling van Jeugdbescherming Brabant.

Beroepscode
Een medewerker van Jeugdbescherming Brabant handelt volgens bepaalde normen die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Die zijn vastgelegd in een Beroepscode.
Hierin staat bijvoorbeeld dat een jeugdzorgwerker met respect om moet gaan met cliënten. En dat hij of zij met cliënten moet overleggen om het eens te worden over de hulp die ze krijgen, ook als het gaat om hulp die niet vrijwillig is. Verder mag de jeugdzorgwerker geen misbruik maken van het gezag dat hij of zij heeft ten opzichte van cliënten.

Klacht indienen
Als u vindt dat één van onze medewerkers zich niet houdt aan deze Beroepscode kunt u een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. U kunt een brief sturen of  mailen of het online klachtenformulier klachtenformulier gebruiken van het onafhankelijke College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

U kunt het formulier opsturen naar Secretariaat Tuchtrecht, Jan van Eijcklaan 2-4, 3723 BC Bilthoven. Of mailen naar tuchtrecht@skjeugd.nl.

Handige links