Cliëntenraad

Waarom een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit (oud-)cliënten van Jeugdbescherming Brabant en vertegenwoordigt alle cliënten van Jeugdbescherming Brabant. De raad houdt zich bezig met zaken die voor álle cliënten van belang zijn, zoals de rechten van cliënten, hoe we met klachten omgaan en andere zaken (die niet in de wet zijn vastgelegd).

De Cliëntenraad heeft een officiële status. Dit is wettelijk geregeld in de Jeugdwet en de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Ouder uit de Cliëntenraad:

“Nadat mijn beide kinderen uit huis geplaatst waren, wilde ik graag iets nuttigs doen. Ik heb in de Cliëntenraad een plaats gevonden waar mijn ideeën over hoe hulp en zorg beter geregeld kunnen worden, wat wel werkt en wat niet, besproken kunnen worden en waar serieus geluisterd wordt naar de ervaring van cliënten over het gevoerde beleid. Ik hoop vooral het verschil te kunnen maken voor anderen; dat mijn ideeën en ervaringen echt leiden tot betere hulp voor iedereen!”  

+
-
Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten van Jeugdbescherming Brabant. De Cliëntenraad adviseert de de directie van Jeugdbescherming Brabant. Dat doet de Cliëntenraad als de directie daarom vraagt, maar ook ongevraagd. Het advies gaat over zaken als het cliënttevredenheidsonderzoek, de klachtenprocedure, de organisatie van de hulp of andere onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.

Jeugdbescherming Brabant mag bepaalde besluiten pas nemen als de Cliëntenraad akkoord is. Dat is nodig voor besluiten die gaan over onderwerpen die de cliënt echt raken. Dat zijn bijvoorbeeld de medezeggenschaps- en klachtenregeling, maar ook procedures voor het opstellen en bespreken van plannen van aanpak met cliënten en het algemene beleid dat gaat over kwaliteit en veiligheid.
De Cliëntenraad vindt dat belangrijk. Cliënten krijgen zo echt invloed op de besluitvorming en er wordt goed gedacht vanuit het belang van de cliënt.

Bestuur en directie van Jeugdbescherming Brabant vinden de mening van cliënten belangrijk. Zij bespreken regelmatig belangrijke ontwikkelingen in de organisatie met de Cliëntenraad. Dat past goed bij het idee van ‘samen denken en doen’.

+
-
Praat mee bij de cliëntentafels

De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant wil regelmatig praten met cliënten. Iedereen die cliënt is, kan meedenken en meepraten over hoe de hulp beter kan. Dat kan gaan over allerlei onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn. Die informatie is handig voor de Cliëntenraad als zij advies moet geven.
Daarvoor organiseert de Cliëntenraad cliëntentafels en jongerenpanels.

Data, tijden en locaties
Op dit moment geen geplande cliëntentafels.
Bekijk het filmpje over de cliëntentafels.

Vragen of ideeën?
Stuur een e-mail naar Cliëntenraad@jbbrabant.nl.

+
-
Een lid van de Cliëntenraad vertelt

“Ik heb aan mijn aanvankelijke negatieve ervaring een positieve draai gegeven.”

“Ondanks de negatieve geluiden die ik hoorde over jeugdzorg heb ik besloten om zelf aan te kloppen bij het toenmalige Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. We waren aan het schreeuwen om hulp. Het was niet meer vol te houden met mijn zoon. Hij had al een aantal indicaties voor hulp, maar door enorme wachtlijsten kon hij nergens starten. Daardoor verergerde de situatie en moest die indicatie steeds weer worden aangepast. Dit heeft mij zo geraakt. Ik zag mijn zoon afglijden en ik voelde me machteloos.

Eenmaal binnen bij Bureau Jeugdzorg had ik enorme spijt. Het enige waar ik nog aan kon denken was: wat heb ik mezelf en mijn zoon aangedaan. Mijn ervaring was dat de medewerkers en wij als ouders twee verschillende wegen bewandelen. Ik voelde dat er geen enkel punt was dat ons met elkaar verbond. Ieder dacht vanuit een bepaalde invalshoek, waarna beide partijen er gefrustreerd en ontevreden uit kwamen.

Mijn irritatie en frustratie maakten dat ik besloot om me aan te melden bij de Cliëntenraad. Ik wilde zelf kijken hoe Jeugdbescherming Brabant nou precies werkt en waar het ‘fout’ ging als het ware. Ik was ook benieuwd naar de verhouding tussen beleid en uitvoering. Ikzelf miste empathie en begrip. Dat zijn twee dingen die mijns inziens ontzettend belangrijk zijn in de omgang met de kwetsbare doelgroep.

Hoe meer ik betrokken werd bij de Cliëntenraad, des te meer ik erachter kwam hoe het allemaal werkt. Jeugdbescherming Brabant heeft bijvoorbeeld zelf nauwelijks tot geen invloed op de wachtlijsten van andere instellingen. Verder is het moeilijk voor medewerkers om hun aandacht voor hun cliënten te verdelen, omdat zij zoveel cliënten hebben. Bovendien moeten zij voor iedere cliënt allerlei verslagen en rapportages aanleveren, waardoor er minder tijd is voor contact met de cliënt. Dit zijn allemaal factoren en redenen die mijn ogen hebben geopend over het gebrek aan tijd, bejegening, mens tot mens contact. Medewerkers kunnen niet hun tijd nemen bij alle cliënten en een afspraak plannen met een cliënt als die er behoefte aan heeft. Ik besefte dat er meer achter zat. Het is niet een kwestie van desinteresse, maar het is een stukje onmacht van de medewerkers. En als er een ding is wat ouders voelen die met jeugdzorg te maken hebben dan is het wel onmacht. Eerst dacht ik dat niks de ouders met de medewerkers verbond, maar nu kan ik eerlijk stellen dat ik daarop terugkom. Wat ons verbindt is namelijk onmacht.

Nu is het aan ons, cliënten, om een verbinding te vinden die positief is, of om de negatieve verbinding een positieve draai te geven. Zo komen we samen tot betere resultaten .

Ik wil mijn stem laten horen en het perspectief inbrengen van de andere partij, de ouders. Ik denk en vind dat het anders kan en moet. En zeker nu: de nieuwe richtlijnen over cliëntenparticipatie en gedeelde besluitvorming bieden daarvoor kansen.”

+
-
Lid worden de Cliëntenraad? Welkom!

De Cliëntenraad van de Jeugdbescherming Brabant bestaat uit cliënten of mensen die cliënt zijn geweest. Het zijn ouders, jongeren of pleegouders.

Nieuwe leden zijn altijd welkom
Heb je interesse om zelf in de Cliëntenraad plaats te nemen? Geef dit aan bij je jeugdbeschermer of bel, schrijf of mail naar de Cliëntenraad. 

Als je aanvraag binnen is, neemt iemand van de Cliëntenraad zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt dan drie bijeenkomsten op proef bijwonen om te kijken of het bevalt. Verder kan een cliënt maximaal vier jaar in de Cliëntenraad zitten. Die termijn kan een keer verlengd worden met vier jaar.

+
-
Vergoeding voor leden Cliëntenraad

De Cliëntenraad vergadert een keer per maand in Tilburg. Ongeveer acht keer per jaar is er overleg tussen de bestuurder van Jeugdbescherming Brabant en de Cliëntenraad.

De leden krijgen voor hun aanwezigheid bij de vergaderingen en bijeenkomsten een bijdrage. Ook krijgen zij een vergoeding voor onkosten, bijvoorbeeld voor reiskosten.

Wil je meer weten over de hoogte van deze bijdrage? Neem contact op met de Cliëntenraad.

 

+
-
Ervaringsdeskundige luistert naar jou

Ervaringsdeskundige biedt een luisterend oor

Cliënt zijn van Jeugdbescherming Brabant kan veel impact hebben. Een ervaringsdeskundige weet dat als geen ander. Jeugdbescherming Brabant is zich bewust van die impact. Daarom werkt Rowena Verstraeten als ervaringsdeskundige bij Jeugdbescherming Brabant.
Rowena: “Ik heb zelf 18 jaar (als kind en jongere) ervaring met hulpverleningsinstanties, zoals jeugdbescherming, jeugdzorg en pleegzorg. Ik zet nu mijn ervaringen in om gezinnen en kinderen/jongeren en jeugdbeschermers te ondersteunen.”

Rowena Verstraeten

Wat is mijn ervaring?
Rowena: “Ik was het kind van zeer jonge ouders en ben op heel jonge leeftijd uit huis geplaatst. Ik groeide op in een pleeggezin, waar het onveilig was. Dat is op een negatieve manier beëindigd. Daarna kwam ik in vele instellingen voor jeugdhulp. Ik weet dus hoe het is om met jezelf in de knoei te zitten, omdat je trouw wilt zijn aan iedereen en jezelf. Na veel vallen en opstaan heb ik in 2019 de opleiding tot ervaringsdeskundigheid gevolgd bij Markieza en die afgerond met een diploma. Nu werk ik sinds februari 2021 als ervaringsdeskundige bij Jeugdbescherming Brabant.”

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik bied een luisterend oor!
“Ik weet hoe het is als je geen controle hebt over je eigen toekomst. En dat de beslissingen van een organisatie ontzettend veel impact hebben. Door mijn ervaringen in die 18 jaar verbazen weinig dingen mij nog. In die 18 jaar heb ik geleerd hoe fijn het is als iemand naar je luistert. In een gesprek met een ervaringsdeskundige zijn woorden niet altijd nodig, soms is een blik genoeg. We weten hoe het is.
Wat ik vooral doe is een luisterend oor bieden. Misschien vind je het fijn om eens met mij als ervaringsdeskundige te praten. Je kunt met mij praten over hoe jij de hulp ervaart. Misschien kan ik wel tips of adviezen geven over hoe het beter of anders kan! Ik weet dat ik het prettig had gevonden als er in mijn tijd een ervaringsdeskundige bij de zorg geweest zou zijn.”

Interesse?
Wil je/wilt u een keer met mij praten? Geef dat door aan de jeugdbeschermer. Of stuur een mail naar mij:  r.verstraeten@jbbrabant.nl.

+
-
Reglement en jaarverslagen

De Cliëntenraad kent een eigen reglement en brengt jaarverslagen uit.  Daarnaast zijn ook de notulen van de vergaderingen beschikbaar.
Publicaties