Wat onze partners doen

Veilig Thuis.
Dit is het advies- en meldpunt voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Gemeenten
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Meestal regelen gemeenten dat met een Centrum voor Jeugd en Gezin of met wijkteams. Hier kun je terecht met vragen over:

  • Opvoeden
  • Specialistische hulp: indicatie of doorverwijzing
  • Hulp in verband met een beperking (voorheen AWBZ)
  • Geestelijke gezondheidzorg voor de jeugd

Centra voor Jeugd en Gezin en wijkteams

Welke gemeente regelt de zorg?
Het woonplaatsbeginsel is een hulpmiddel om te bepalen welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jeugdige. Vanaf 1 januari 2022 ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie is van toepassing voor jeugdhulp zonder verblijf. Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie personen.

Bij scheiding / co-ouderschap
Gescheiden ouders wonen op verschillende adressen. Zij moeten onderling kiezen bij wie hun kind hoofdverblijf heeft en op welk adres het kind dus ingeschreven wordt in het BRP. Als zij er niet uitkomen, bepaalt de rechter bij de uitspraak van de scheiding het hoofdverblijf.

Verwijzing door artsen
Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten mogen kinderen direct doorverwijzen naar jeugdhulp die via de gemeente is georganiseerd.