Wat onze partners doen

Veilig Thuis.
Dit is het advies- en meldpunt voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Gemeenten
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Meestal regelen gemeenten dat met een Centrum voor Jeugd en Gezin of met wijkteams. Hier kun je terecht met vragen over:

  • Opvoeden
  • Specialistische hulp: indicatie of doorverwijzing
  • Hulp in verband met een beperking (voorheen AWBZ)
  • Geestelijke gezondheidzorg voor de jeugd

Centra voor Jeugd en Gezin en wijkteams

Welke gemeente regelt de zorg?
Het woonplaatsbeginsel is een hulpmiddel om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jeugdige. Vanaf 1 januari 2022 ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie is van toepassing voor jeugdhulp zonder verblijf. Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie personen.

De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.
De gemeente waar de ouder woont die gezag heeft, is verantwoordelijk voor het regelen van de zorg. Het woonadres telt. Als beide ouders het gezag hebben, regelt de gemeente van de ouder waar het kind woont (of het laatst heeft gewoond), de zorg.

Bij scheiding / co-ouderschap
Ouders die in co-ouderschap voor hun kind zorgen en in verschillende gemeenten wonen, moeten een hoofdverblijf kiezen. Als zij er niet uitkomen, bepaalt de rechter bij de uitspraak van de scheiding het hoofdverblijf.
Als Jeugdbescherming Brabant de voogdij heeft, dan regelt de gemeente waar het kind feitelijk woont (in een pleeggezin of instelling) de zorg.

Verwijzing door artsen
Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten mogen kinderen direct doorverwijzen naar jeugdhulp die via de gemeente is georganiseerd.