Organisatie

Wie en wat?
Jeugdbescherming Brabant is een stichting met een Raad van Toezicht. Aan het hoofd staat de Raad van Bestuur. We zijn met ruim vierhonderd professionals die kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen en helpen. We investeren volop in onze medewerkers. Er is een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. We vallen onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en voldoen aan het Normenkader, getoetst door het Keurmerkinstituut.

Onze beleidsvoornemens voor de periode 2018 – 2020 staan in het Strategisch beleidsplan.

Diensten
In heel Noord-Brabant voeren we Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uit. We bieden ook 24 uur per dag direct hulp in crisissituaties. Ook in situaties dat er (nog) geen sprake is van ingrijpen door de kinderrechter, bieden we tijdelijke, vrijwillige ondersteuning.

ANBI-status
Jeugdbescherming Brabant bezit de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiervoor zijn de volgende gegevens van belang.

RSIN
Het RSIN is: 8114.15.454.

Klik hier voor het Standaardformulier Publicatieplicht Zorginstellingen, m.b.t. de ANBI-status.

Bestuurssamenstelling en functie
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Jeugdbescherming Brabant bestaat uit één lid, bestuurder mevrouw A.C. den Besten. Mevrouw den Besten is tevens bestuurslid van Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Dit in het kader van de personele unie die deze drie stichtingen vormen.

Directieraad
De directieraad bestaat uit:
– Mevrouw drs. A.C. den Besten, Bestuurder
– Mevrouw drs. M.M. Dekkers, Directeur Jeugdbescherming
– De heer ir. L.W. van Kempen MBA, Directeur Bedrijfsvoering
– Mevrouw drs. J.A.P. Zijp-Noij MBA, Bestuurssecretaris

De Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 mei 2021 als volgt:
– Dhr. drs. R. Weterings (voorzitter)
– Mevr. drs. H.M. van de Wouw-Strijbos (vicevoorzitter)
– Dhr. drs. G.H.M. van Loon
– Mevr. dr. M.C. Kuijpers MCM
– Dhr. mr. R.J.L. van Bokhoven
– Mevr. drs. M.A.F.P. van Rooij, MBA

Beloningsbeleid
De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale lasten, beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en winstdelingen en bonusbetalingen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de stichting en alle meerderheidsdeelnemingen van de stichting.
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap. De verplichting uit hoofde van beloningen tijdens het dienstverband worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
Voor meer informatie zie het Jaarbericht.

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording, zie het Jaarverslag.

Contactgegevens Jeugdbescherming Brabant
Klik hier voor de contactgegevens van Jeugdbescherming Brabant.