Organisatie

Wie en wat?
Jeugdbescherming Brabant is een stichting met een Raad van Toezicht. Aan het hoofd staat de Raad van Bestuur. We zijn met ruim vierhonderd professionals die kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen en helpen. We investeren volop in onze medewerkers. Er is een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. We vallen onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en voldoen aan het Normenkader, getoetst door het Keurmerkinstituut.

Onze beleidsvoornemens voor de periode 2018 – 2020 staan in het Strategisch beleidsplan.

Diensten
In heel Noord-Brabant voeren we Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uit. We bieden ook 24 uur per dag direct hulp in crisissituaties. Ook in situaties dat er (nog) geen sprake is van ingrijpen door de kinderrechter, bieden we tijdelijke, vrijwillige ondersteuning.

ANBI-status
Jeugdbescherming Brabant bezit de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiervoor zijn de volgende gegevens van belang.

RSIN
Het RSIN is: 8114.15.454.

Klik hier voor het Standaardformulier Publicatieplicht Zorginstellingen, m.b.t. de ANBI-status.

Bestuurssamenstelling en functie
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Jeugdbescherming Brabant bestaat uit één lid, bestuurder mevrouw A.C. den Besten. Mevrouw den Besten is tevens bestuurslid van Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Dit in het kader van de personele unie die deze drie stichtingen vormen.

Directieraad
De directieraad bestaat uit:
– Mevrouw drs. A.C. den Besten, Bestuurder
– De heer E. van Dooren, Directeur Jeugdbescherming
– De heer ir. L.W. van Kempen MBA, Directeur Bedrijfsvoering
– Mevrouw drs. J.A.P. Zijp-Noij MBA, Bestuurssecretaris

Van links naar rechts: mevr. A. Zijp-Noij, dhr. L. van Kempen, mevr. R. den Besten en dhr. E. van Dooren


De Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 mei 2021 als volgt:
– Dhr. drs. R. Weterings (voorzitter)
– Mevr. drs. H.M. van de Wouw-Strijbos (vicevoorzitter)
– Dhr. drs. G.H.M. van Loon
– Mevr. dr. M.C. Kuijpers MCM
– Mevr. drs. M.A.F.P. van Rooij, MBA


Van links naar rechts: mevr. van de Wouw-Strijbos, dhr. Weterings, mevr. van Rooij, dhr. van Loon en mevr. Kuijpers

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording, zie het Bestuursverslag 2022.

Contactgegevens Jeugdbescherming Brabant
Klik hier voor de contactgegevens van Jeugdbescherming Brabant.