Organisatie

Wie en wat?
Jeugdbescherming Brabant is een stichting met een Raad van Toezicht. Aan het hoofd staat de Raad van Bestuur. We zijn met ruim vierhonderd professionals die kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen en helpen. We investeren volop in onze medewerkers. Er is een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. We vallen onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en voldoen aan het Normenkader, getoetst door het Keurmerkinstituut.

Onze beleidsvoornemens voor de periode 2022 – 2025 staan in het Koersplan:

Diensten
In heel Noord-Brabant voeren we Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uit. We bieden ook 24 uur per dag direct hulp in crisissituaties. Ook in situaties dat er (nog) geen sprake is van ingrijpen door de kinderrechter, bieden we tijdelijke, vrijwillige ondersteuning.

ANBI-status
Jeugdbescherming Brabant bezit de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiervoor zijn de volgende gegevens van belang.

RSIN
Het RSIN is: 8114.15.454.

Klik hier voor het Standaardformulier Publicatieplicht Zorginstellingen, m.b.t. de ANBI-status.

Bestuurssamenstelling en functie
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Jeugdbescherming Brabant bestaat uit één lid, bestuurder mevrouw A.C. den Besten. Mevrouw den Besten is tevens bestuurslid van Veilig Thuis Oost-Brabant. Dit in het kader van de personele unie die deze twee stichtingen vormen.

Het managementteam bestaat uit:

  • Mevr. S. Holland – manager Jeugdbescherming
  • Mevr. W. Panman – manager Jeugdbescherming
  • Mevr. H. Hopman-Vermeulen – manager Kwaliteit, Expertise en Innovatie
  • Dhr. L. van Kempen – manager Bedrijfsvoering


De Raad van Bestuur en het Managementteam
Van links naar rechts: Sanne Holland (manager primair proces extern + JR en SEZ), Wiarda Panman (manager primair proces intern), Angela Zijp-Noij (bestuurssecretaris), Rinda den Besten (bestuurder), Leo van Kempen (manager bedrijfsvoering) en Hanneke Hopman-Vermeulen (manager kwaliteit innovatie en expertise).

De Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 mei 2021 als volgt:
– Dhr. drs. R. Weterings (voorzitter)
– Mevr. mr. S. Tjauw-Foe
– Dhr. drs. G.H.M. van Loon
– Mevr. dr. M.C. Kuijpers MCM
– Mevr. drs. M.A.F.P. van Rooij, MBA

Klik hier voor de overige overlegstructuren.

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording, zie het Jaarverslag 2023.

Contactgegevens Jeugdbescherming Brabant
Klik hier voor de contactgegevens van Jeugdbescherming Brabant.