Onze -aangepaste- dienstverlening: Provinciaal Instroom Team

Ieder kind tijdig een vaste jeugdbeschermer, die samen met de cliënt, tijdig een gedragen koers uitzet en vervolgens tijdig passende hulp inzetten. Dat is waar wij naar streven voor alle cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel: ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij. Door personeelstekort kunnen wij op dit moment helaas niet elke cliënt een vaste jeugdbeschermer bieden. Wij vinden het uiteraard belangrijk om zicht te blijven houden op de veiligheid van kinderen en om contact met deze cliënten te houden. Daarom werken wij -tijdelijk- met een Provinciaal Instroom Team (PIT).
Bij jeugdreclasering, samenloopzaken, VOTS en VOVO hanteren wij onze ‘normale’ werkwijze. Deze cliënten hebben een vaste contactpersoon.

Provinciaal Instroom Team
Het Provinciale team pakt tijdelijk alle instroom van nieuwe cliënten met een OTS op. Na een eerste beoordeling van veiligheid en risico’s wordt bekeken waar de begeleiding kan worden opgepakt.
Als er sprake is van een hoog risico gebeurt dit op de vestigingen van Jeugdbescherming Brabant en wordt er -bij voorkeur- een vaste jeugdbeschermer toegewezen. Als de situatie minder urgent is, blijft de cliënt voorlopig bij het Provinciaal Team.
Medewerkers van dit team wonen zittingen bij, voeren een eerste gesprek met cliënten, stellen een veiligheidsplan op, zorgen dat er een aanvraag voor hulp wordt gedaan en houden contact met de cliënt.

In- en doorstroomteam
Per vestiging werken we met een In- en doorstroomteam. Dit team onderhoudt het contact met cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel (OTS) voor wie (nog) geen vaste jeugdbeschermer beschikbaar is. Dat kan zijn voor nieuwe cliënten na overdracht door het Provinciaal Instroom Team, maar ook voor bestaande cliënten van wie de vaste jeugdbeschermer uitgevallen is door ziekte of inmiddels uit dienst is. Medewerkers van dit team voeren de maatregel uit en werken aan de in de beschikking genoemde voorwaarden. Zij hebben een eerste contact met cliënten, stellen een veiligheidsplan op, zorgen samen met de cliënt voor een plan van aanpak en een aanvraag voor hulp. Zij zijn ook beschikbaar voor vragen van cliënten.
Daarmee voldoet deze werkwijze meer aan de kwaliteit die wij belangrijk vinden. Uiteraard streven wij ernaar om zo snel mogelijk aan iedere cliënt een vaste jeugdbeschermer toe te wijzen.