Uw dossier, rechten en privacy

Jeugdbescherming Brabant houdt van iedere cliënt een dossier bij. Daarin staan persoonlijke gegevens van alle gezinsleden: namen, geboortedata, adressen en burgerservicenummers. Plus informatie over de begeleiding die Jeugdbescherming Brabant geeft.

Jeugdbescherming Brabant gaat zorgvuldig om met alle gegevens. Het dossier is vertrouwelijk. In het privacyreglement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en voor welk doel wij die vastleggen. Ook staat daarin beschreven wie uw dossier mag inzien en hoe Jeugdbescherming Brabant omgaat met de gegevens.

Rechten en plichten Jeugdbescherming Brabant
Ook Jeugdbescherming Brabant moet aan rechten en plichten voldoen. Die staan beschreven in het Normenkader. Een animatiefilmpje legt uit wat het Normenkader inhoudt.

+
-
Wie kan een dossier inzien?

In het dossier staat veel vertrouwelijke informatie. Daarom zijn er strikte regels wie een dossier kan inzien. Die staan in het Privacyreglement.

Wie kunnen een dossier inzien:

 • Medewerkers van Jeugdbescherming Brabant mogen het dossier inzien als dat nodig is voor de uitvoering van hun werk. Zij hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • Voor kwaliteitscontroles (bijvoorbeeld de accountant of de medewerker van het Keurmerkinstituut) kunnen steekproefsgewijs dossiers worden ingezien. Ook die personen tekenen voor geheimhouding.
 • Personen die in het dossier staan hebben de mogelijkheid om (delen van) het dossier in te zien.
 • Ouders staan vaak in het dossier, maar kunnen niet altijd vanzelfsprekend de gegevens van hun kind inzien:
  – ouders zonder gezag: zij hebben alleen recht op informatie over het kind op hoofdlijnen en geen detailinformatie.
  – ouders met gezag:
  Afhankelijk van de leeftijd van het kind: vanaf twaalf jaar vragen wij ook hoe uw kind daarover denkt en vanaf zestien jaar is toestemming van de jeugdige vereist.
  –  Staat er informatie in het dossier over anderen dan de aanvrager, zoals de ex-partner? Dan kan die informatie alleen worden ingezien als die andere persoon daarvoor toestemming geeft.
 • Ben je cliënt en ouder dan 12 jaar? Dan kun je zelf vragen om je dossier in te zien.
 • Ben je cliënt en jonger dan 12 jaar? Dan heb je geen recht op inzage in je eigen gegevens.

 

+
-
Hoe kunt u uw dossier inzien?

Bent u nu cliënt van Jeugdbescherming Brabant? Dan kunt u tegen uw jeugdbeschermer zeggen dat u uw dossier wilt inzien.

Bent u vroeger cliënt geweest van Jeugdbescherming Brabant of van een organisatie die is opgegaan in Jeugdbescherming Brabant (zoals Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant)? Dan kunt u via dit formulier inzage in het dossier vragen. U ontvangt een kopie en een bevestiging van uw aanvraag.

+
-
De gegevens zijn niet juist?

U kunt alleen gegevens (laten) corrigeren, die feitelijk niet kloppen. Zoals een fout in de geboortedatum, onjuiste gegevens over de school of over het verloop van eerdere hulpverlening. Bent u het niet eens met de mening van een hulpverlener of een andere beroepskracht in het dossier? Dan wijzigen we de gegevens niet, maar voegen uw standpunt toe aan het dossier.

U kunt schriftelijk verzoeken om de gegevens aan te passen. Vermeld in de brief uw naam – en de naam van uw kind als u zijn of haar gegevens wilt wijzigen – en geef aan welke gegevens volgens u niet kloppen. Vermeld ook waarom u de gegevens wilt veranderen. Stuur die brief naar uw vestiging.

+
-
Uw ervaring

Hoe ervaart u onze inzet en de samenwerking met u? Dat horen wij graag van u, zodat wij van u kunnen leren en onze samenwerking met u kunnen verbeteren. Voor het meten van uw ervaring gebruiken wij twee korte vragenlijsten. De jeugdbeschermer stuurt u een mail met een link naar die vragenlijsten.
Er zijn twee verschillende soorten vragenlijsten:

 1. Wat werkt vandaag?
  Dit is een evaluatie van een -bepaald- gesprek. Het inzetten van deze lijst is niet verplicht. De jeugdbeschermer kan de lijst naar u sturen. U kunt ook zelf hierom vragen.
 1. Samen Sterker
  Dit is een evaluatie van de begeleiding. U en de jeugdbeschermer vullen dit tijdens de begeleiding in: minimaal na het eerste plan van aanpak, de evaluatie beëindiging of verlenging van de ondertoezichtstelling en de evaluatie van jeugdreclassering of voogdij.

De antwoorden op de vragen worden automatisch opgeslagen in het dossier. Uw eigen antwoorden zijn, net zoals het dossier, vertrouwelijk. De jeugdbeschermer bespreekt samen met u de antwoorden om als het nodig is de samenwerking met u te verbeteren.

Jeugdbescherming Brabant gebruikt de antwoorden van jeugdigen en ouders om de begeleiding te verbeteren op team-, vestigings- en organisatieniveau. Hierin is niet te zien van wie de antwoorden afkomen, met andere woorden de gegevens zijn anoniem en niet herleidbaar tot uw persoon.

+
-
Gegevens uitwisselen

Als het nodig is voor de begeleiding vragen we ook informatie van andere beroepskrachten op. Zoals van schoolmaatschappelijk werk, docenten, huisarts en de jeugdarts van de GGD. Bij een ondertoezichtstelling mogen beroepskrachten hun geheimhoudingsplicht doorbreken en de jeugdbeschermer belangrijke informatie doorgeven. Andersom komt ook voor. Dan informeert Jeugdbescherming Brabant beroepskrachten.

Jeugdbescherming Brabant mag uw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven. Wij doen dit alleen als u daar toestemming voor geeft en als daardoor de privacy van een ander niet wordt geschaad. In het Privacyreglement kunt u lezen wanneer we zonder uw toestemming informatie uitwisselen en met wie. Bijvoorbeeld aan de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank als dat nodig is. Of binnen het samenwerkingsverband het Zorg- en Veiligheidshuis. We laten u altijd weten welke informatie we uitwisselen.

Jeugdbescherming Brabant is partner van de Zorg- en Veiligheidshuizen in de regio. Dat zijn samenwerkingsverbanden die gericht zijn op de aanpak van complexe multi-problematiek. Wanneer het nodig is dat meerdere partners samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid, dan kan dit in het zorg- en veiligheidshuis. De samenwerking is geregeld in een samenwerkingsconvenant en de afspraken over het delen van (persoons) gegevens zijn vastgelegd in een privacy protocol.  Voor meer informatie over het zorg- en veiligheidshuis verwijzen wij u naar: website zvh

+
-
Bewaartermijnen

Er zijn wettelijke bepalingen voor het bewaren van een dossier. Bij begeleiding in het kader van jeugdreclasseringsmaatregel of vrijwillige begeleiding bewaren we het dossier  tot twintig jaar na afloop. Bij een kinderbeschermingsmaatregel zoals ondertoezichtstelling of voogdij bewaren we het dossier tot dertig jaar na afloop van de maatregel. In een aantal gevallen moeten we het dossier zelfs langer bewaren.

+
-
Vernietiging dossier

Na beëindiging van de maatregel kunt u of uw kind – afhankelijk van zijn of haar leeftijd – ons vragen om het dossier eerder te vernietigen dan de wettelijke bewaartermijn. Schijf een brief of e-mail naar uw locatie van Jeugdbescherming Brabant. De gegevens worden dan binnen een maand – bij een complex dossier te verlengen tot drie maanden –  vernietigd. Behalve als de gegevens belangrijk zijn voor (hulp aan) iemand anders. Of als er wettelijke bepalingen zijn die vernietiging verbieden of wanneer er nog een klacht- of rechtszaak loopt. We informeren u hier over als dat het geval is.

+
-
Vragen of klachten over privacy?

Organisaties als Jeugdbescherming Brabant zijn verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Die is sinds 2018 van kracht. De AVG regelt de mogelijkheden, voorwaarden en bescherming van het verwerken van persoonsgegevens. Hebt u vragen over privacy en vindt u daar in het privacyreglement geen antwoord op? Of hebt u klachten op het gebied van privacy? Dan kunt u die via de mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming: gegevensbescherming@jbbrabant.nl.

+
-
PrivacyApp voor jongeren, professionals en ouders & verzorgers

Wil je snel informatie over privacy-rechten? De PrivacyApp geeft antwoord op vragen als: mag ik het dossier inzien of wat mag mijn hulpverlener vertellen aan anderen?